Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Šport

Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost.

Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje (telesno, socialno in duševno), socializacijo in gospodarstvo. Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri spodbujanju k prostovoljnemu delu in k aktivni udeležbi v družbi, doseganju solidarnosti, strpnosti, odgovornosti in drugih pozitivnih družbenih vrednot.

Zaradi navedenih vplivov je šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski družbeni pogoji.

 

Pravilnik o merilih za sofinanciranje LPŠ v MONM

S Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Novo mesto se določajo pogoji, merila in postopek dodeljevanja proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu Mestne občine Novo mesto in ostala sredstva za šport, ki jih predvideva Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za tekoče leto.

Priloga 1:Pravilnik objavljen v DUL, št. 15/2015

Priloga 2: Merila za vrednotenje športnih programov v MONM in navodila za uporabo

 

LPŠ V MONM za leto 2016

Na osnovi sprejetega Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023 bomo z izvajanjem programov preko športnih društev in javnega zavoda Agencije za šport zagotavljali javni interes na področju športa. Mestna občina Novo mesto (v nadaljevanju: občina) je prvič objavila triletni javni razpis za leta 2016, 2017 in 2018 za sofinanciranje rednega dela športnih društev, s katerim bomo zagotavljali kontinuiteto njihovega dela. V področja rednega dela spadajo področja športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega športa in športa invalidov. Društva morajo izpolnjevati poleg splošnih pogojev še posebne pogoje, da delujejo v javnem interesu na področju športa, da izvajajo redno delo vsaj 40 tednov na leto in da imajo kompletno piramido registriranih tekmovalcev, od najmlajših do članov. Društva, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, se bodo prijavili na enoletni javni razpis za leto 2016, kjer bodo poleg zgoraj navedenih področij še področje športne rekreacije, vrhunski šport, prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter športne prireditve

 

Priloga 1: Letni program športa v MONM za 2016

Priloga 2: Zahtevek za izplačilo sredstev

Priloga 3: Izvajalci letnega programa športa v MONM za leto 2016 in za leta od 2016 do 2018

Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.