Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017
10.3.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja v Uradnem listu št. 12 z dne 10.3.2017, javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet.

Vlagatelji so zavodi, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe rednega izobraževanja s praktičnim poukom za področja kmetijstva, vrtnarstva, gozdarstva, veterine in živilstva v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ali Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) in delujejo na območju Republike Slovenije.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 168.010 EUR

Rok prijav: 7. 4. 2017

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Ministrstvu v času uradnih ur za poslovanje s strankami. Kontaktna oseba je Tomaž Hrastar, tel. 01/478-92-55, tomaz.hrastar@gov.si.

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.