Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Državni razpisi

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017
30.6.2017

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017, javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017.

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (ne¬twork project) ali v okviru ene od dveh strateških inicia¬tiv znotraj EUREKA tj. »dežnik« ali »grozd« (umbrella, cluster).

Namen javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključe¬vanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Opera¬tivnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4.

Upravičenci/ciljna skupina so pravne in fizične osebe, ki v Sloveni¬ji opravljajo pridobitno dejavnost, v skladu z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, nave¬dene v 5. točki razpisa.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 5.282.528,69 EUR

Rok prijav: 9. 10. 2017

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije so na voljo na spletnem naslovu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si, pod razdelkom Kako do sredstev.

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.