Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Novice

Sklic 21. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto
15.3.2017

Številka: 9001-3/2017

Datum: 15. 3. 2017

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA

MESTNE OBČINE NOVO MESTO

 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 33/16) ter 28. in 29. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/2013)

 

 

s k l i c u j e m

 

21. sejo Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,m

v četrtek, 30. marca 2017, ob 16. uri

 

v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto,

Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

 

z naslednjim predlogom

 

d n e v n e g a r e d a :

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Seznanitev s projektom izgradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov Dolenjske in Bele krajine

4. Usklajen predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti (SD OPPN NGC-2) – druga obravnava

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018 – druga obravnava

6. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2016 – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek

7. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto - druga obravnava

8. Predlog odloka o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava

9. Predlog odloka o prenehanju Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek

10. Predlog odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin v Mestni občini Novo mesto – prva obravnava – predlog za skrajšanji postopek

11. Seznanitev z letnimi poročili o poslovanju javnih zavodov Mestne občine Novo mesto za leto 2016

12. Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2016

13. Premoženjsko – pravne zadeve

14. Kadrovske zadeve

15. Poročilo župana

16. Vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta ter odgovori

Gradiva so oz. bodo v poslovniških rokih objavljena na spletnem mestu Mestne občine Novo mesto: http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=188

 

S spoštovanjem,

 

mag. Gregor Macedoni

župan

 

 

VABLJENI :

- člani/ce občinskega sveta

- vodje uradov občinske uprave

- pripravljalci gradiv

- Albin Kregar, direktor CeROd-a, k 3. točki

- Dušan Černe, predsednik Nadzornega odbora, k 12. točki

 

 

OBVEŠČENI :

- sredstva javnega obveščanja

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.