Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Javna obvestila

Povabilo k oddaji ponudbe: Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu javno zasebnega partnerstva
20.4.2017

Številka: 360-6/2016 (623)

Datum: 19. 4. 2017

 

 

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Zveza: Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu javno zasebnega partnerstva

 

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017, na podlagi katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za izvajanje super nadzora pri izvedbi investicije »Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu javno zasebnega partnerstva«. Pri investiciji Mestna občina Novo mesto nastopa kot javni partner, družba Petrol, d.d., iz Ljubljane pa kot zasebni partner.

 

1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

 

2. Predmet in obseg naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje super nadzora pri izvedbi investicije »Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu javno zasebnega partnerstva«. Pogodbena vrednost investicije znaša 3.157.893,00 EUR brez DDV.

 

Investicija obsega:

 

- CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA:

 

OŠ Otočec:

• Toplotna izolacija fasade.

• Zamenjava stavbnega pohištva.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na lesno biomaso.

• Sanacija razsvetljave.

 

OŠ in VVE Brusnice:

• Toplotna izolacija fasade.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Zamenjava stavbnega pohištva pri OŠ.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotnih črpalk.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija razsvetljave.

 

OŠ Dragotina Kette:

• Toplotna izolacija fasade.

• Zamenjava stavbnega pohištva.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Zamenjava dotrajane kritine.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Vgradnja toplotnih črpalk.

• Sanacija razsvetljave.

 

POŠ Birčna vas:

• Toplotna izolacija fasade.

• Toplotna izolacija poševne strehe.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Toplotna izolacija stropa neogrevane kleti.

• Zamenjava stavbnega pohištva.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Vgradnja toplotnih črpalk.

• Sanacija razsvetljave.

 

POŠ Dolž:

• Toplotna izolacija fasade.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Zamenjava stavbnega pohištva.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na lesno biomaso.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

 

POŠ Podgrad:

• Toplotna izolacija fasade.

• Zamenjava stavbnega pohištva.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotnih črpalk.

 

VVE Rdeča kapica:

• Toplotna izolacija fasade.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Zamenjava stavbnega pohištva.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople sanitarne vode, sanacija toplotne postaje

• Sanacija razsvetljave.

 

VVE Labod:

• Toplotna izolacija fasade.

• Toplotna izolacija stropa neogrevanega podstrešja.

• Zamenjava še ne zamenjanega stavbnega pohištva.

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Sanacija kotlovnice in vgradnja toplotnih črpalk.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija razsvetljave.

 

- DELNA ENERGETSKA SANACIJA:

 

OŠ Center:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Izvedba toplotne postaje daljinskega ogrevanja in toplotnega razdelilca.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

 

OŠ Drska:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Sanacija priprave STV v času izven kurilne sezone.

 

OŠ Šmihel:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija razsvetljave v prostorih šole.

• Sanacija razsvetljave v telovadnici.

 

OŠ Stopiče s telovadnico:

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Nadgradnja kotlovnice s sistemom toplotnih črpalk zrak-voda.

 

OŠ Grm – BAZEN:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Vgradnja mešalnih ventilov na direktne ogrevalne veje.

 

OŠ Bršljin:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Ureditev toplotne postaje znotraj Osnovne šole / Nadgradnja obstoječega CNS sistema.

 

Glasbena šola Marijana Kozine:

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Prenova kotlovnice.

 

VVE Ostržek:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Optimizacija obratovanja ogrevalnega sistema.

• Sanacija razsvetljave.

 

VVE Kekec:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija razsvetljave.

 

Anton Podbevšek Teater:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Optimizacija obratovanja ogrevalnega sistema.

 

Kulturni center Janeza Trdine:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.

 

Dolenjski muzej - Ropasova hiša in Galerija:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija razsvetljave v Ropasovi hiši.

 

Dolenjski muzej - stavba NOB in Križatija:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.

• Sanacija razsvetljave.

 

Poslovno stanovanjski kompleks Rozmanova 10:

• Vgradnja termostatskih ventilov.

• Sanacija kotlovnice in zamenjava energenta na zemeljski plin.

 

Rotovž:

• Izvedba energetskega upravljanja in dograditev energetskega monitoringa objekta.

 

Mestna občina Novo Mesto:

• Izvedba energetskega upravljanja objekta ter organizacijski ukrepi.

• Vgradnja termostatskih ventilov.

 

Storitev super nadzora obsega:

a) pregled projektne dokumentacije

b) super nadzor nad gradnjo, ki vsebuje predvsem kontrolo pravilnosti izvedbe ter kontrolo vgradnje dogovorjenih materialov in opreme

c) svetovanje naročniku pri določanju nujnih, nepredvidenih ali pozneje naročenih del.

d) pregled in sopotrjevanje mesečnih in končnih situacij (sopotrditev z nadzorom, ki ga zagotavlja zasebni partner)

 

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Kohezijskega sklada.

 

OCENJENA VREDNOST NAROČILA NE PRESEGA 20.000,00 EUR BREZ DDV, zato se naročilo ne izvaja z uradno objavo po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), temveč skladno s Pravilnikom o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-5/2017 z dne 7. 3. 2017.

 

Dela, ki se morajo izvajati v sklopu super nadzora:

Nadzor, skladno z določili ZGO-1, zagotavlja zasebni partner. Izvajalec super nadzora bo za naročnika opravljal naloge v skladu s tem povabilom, pogodbo ter določili ponudbe.

 

Izvajalec bo storitve super nadzora izvedel pri vseh spodaj navedenih in z njimi povezanih aktivnostih, ki se nanašajo na izvedbo investicije pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto:

 

- 1x tedensko na vsakem objektu izvajal nadzor v času gradnje (s foto in pisno dokumentacijo), tedenskim (delnim) in mesečnim (kumulativnim) poročanjem o poteku investicije, ugotavljanje skladnosti s terminskim planom, ugotavljanje in poročanje o ugotovljenih napakah pri gradnji ter priprava predlogov morebitnih ukrepov za izboljšanje stanja;

- 1x tedensko sodeloval na operativnih sestankih za izvedbo pri vsakem objektu v času gradnje;

- na zahtevo naročnika zagotovil dodatno prisotnost na objektih in poročal o ugotovitvah na terenu;

- redno sodelovanje s strokovnim - tehničnim nadzorom po ZGO-1 (ki ga zagotavlja zasebni partner);

- pregled projektne dokumentacije (ki jo izdela zasebni partner) in izdelava poročila o ugotovitvah pregleda;

- preverjal oceno stroškov za dodatna dela in svetoval naročniku pri naročanju dodatnih del,

- v celoti zastopal interese naročnika pri realizaciji projekta,

- po potrebi na podlagi lastne strokovne ocene ali na zahtevo naročnika izvedel preverjanje gradbene knjige in gradbenega dnevnika,

- pregled in sopotrjevanje mesečnih ter končnih situacij (sopotrditev z nadzorom, ki ga zagotavlja zasebni partner),

- pogodbeno dogovorjena dela opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi predpisi, standardi in po pravilih, ki veljajo za te vrste nadzorov,

- da bo aktivnosti pri nadzoru dokumentiral skladno z zakoni, predpisi in navodili, ter zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in po potrebi skrbel za posredovanje dokumentacije naročniku.

 

3. Projektna dokumentacija

Projektno dokumentacijo izdela zasebni partner. Naročnik je dolžan projektno dokumentacijo posredovati izvajalcu takoj ko jo pridobi. Super nadzor projektno dokumentacijo pregleda in poda morebitne pripombe.

 

4. Merilo za oddajo javnega naročila

Mestna občina Novo mesto bo za izvedbo predmetnega naročila preko javnega obvestila na spletni strani www.novomesto.si. Naročnik bo po zaključku zbiranja ponudb z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo. Izvajalec bo izbran kot najustreznejši glede na kriterij ocenjevanja.

 

Kriterij ocenjevanja za izbor izdelovalca bo najnižja skupna ponudbena cena, ob upoštevanju izpolnitve zahteve naročnika po predložitvi ustreznega referenčnega dela.

 

Ponudnik mora imeti reference, ki se nanašajo na nadzor pri visokih gradnjah – gradnja / obnova / energetska sanacija objektov in kjer je bil izveden nadzor nad gradbenimi deli, elektro deli, strojnimi deli in je vrednost del pri gradnji znašala najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV, iz zadnjih petih letih šteto od roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil nadzor vršen vsaj na enem objektu, ki je bil sofinanciran s strani Evropske unije. Reference ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, podpisanega in žigosanega obrazca št. 3. Vpisati je potrebno vsaj eno referenčno delo, ki ustreza navedenemu pogoju.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

 

5. Pogajanja

Naročnik si pridržuje pravico, da bo po pregledu ponudb ponudnike pozval k pogajanjem, tako da bodo na posredovano ponudbo lahko podali še določen popust.

 

6. Rok za izvedbo del

Super nadzor pri gradnji investicije Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu javno zasebnega partnerstva bo trajal od začetka del (dela se bodo predvidoma začela v mesecu maju 2017) do 30. novembra 2017 (7 mesecev), ko je skrajni rok za izvedbo investicije oziroma do uspešnega pregleda in prevzema izvršenih del.

 

7. Način in rok plačila

Naročnik bo izdelovalcu plačal izvedena dela 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa, na podlagi predanega in potrjenega gradiva.

 

8. Rok za oddaje ponudbe

Rok za oddajo ponudbe je 4.5.2017 do 10.00 ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku.

 

9. Način in kraj oddaje ponudbe

Podpisano in žigosano ponudbo s prilogami, ki jih je določil naročnik, je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Na ponudbi mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – »Ponudba za super nadzor »Energetska sanacija objektov v lasti Mestne občine Novo mesto po modelu javno zasebnega partnerstva««.

 

10. Ponudba mora obsegati in se nanašati na:

V ponudbi morajo biti zajeta vsa dela, ki so potrebna za uspešno izvedbo predmeta naročila.

Ponudba mora obsegati:

- izpolnjen obrazec OBR-1,

- izpolnjen obrazec OBR-2,

- izjavo o referenčnem delu OBR-3.

- izpolnjen obrazec OBR-4

- parafiran vzorec pogodbe

Ponudba mora biti oddana na priloženih obrazcih naročnika. Veljavna mora biti najmanj 60 dni od dneva oddaje ponudbe. V kolikor bo rok veljavnosti krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

 

11. Naročnik bo za izvedbo naročila podpisal pogodbo z izbranim ponudnikom.

Za investicijo ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Novo mesto na proračunski postavki 2311052052 Delna energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto in proračunski postavki 2311052053 Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

 

12. Kontakt:

Kontaktna oseba s strani naročnika: Aleš Šurla, e-mail: ales.surla@novomesto.si, telefon: 07/39 39 338.

Naročnik bo na morebitna pisna vprašanja poslana na e-mail: ales.surla@novomesto.si odgovarjal do 25. 4. 2017 do 13.00 ure.

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.

 

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Lep pozdrav,

 

Pripravil:

 

 

Aleš Šurla

strokovni sodelavec VII/2-II

za energetski menagement

 

 

dr. Iztok Kovačič dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj direktorica

 

 

PRILOGE:

1. Obrazec – Ponudba (OBR-1)

2. Obrazec – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-2)

3. Obrazec – Seznam referenc ponudnika (OBR-3)

4. Obrazec – Seznam oseb, ki bodo vršile nadzor (OBR-4)

5. Vzorec pogodbe

 

POSLANO:

1. Objavljeno na spletni strani naročnika 

 Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.