Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Občinski inšpektorat 

Občinski inšpektorji in mestni redarji so pooblaščene uradne osebe, ki sistematično opravljajo nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti in zakonov, če je za to v zakonu dano pooblastilo lokalni skupnosti.

Občinski inšpektorat obravnava prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti.

 

Področja pristojnosti:

- občinske ceste in promet,
- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
- odlaganje komunalnih odpadkov,
- oskrba s pitno vodo,
- urejanje javnih tržnic,
- plakatiranje in obveščanje,
- urejanje javnih površin,
- urejanje pokopališke dejavnosti,
- urejanje javne razsvetljave,
- urejanje zelenih površin,
- uporaba javnih površin 
- prekrškovni organ.  

 

Občinski inšpektorat Mestne občine Novo mesto med drugimi nalogami opravlja tudi naloge prekrškovnega organa. Tako obravnava vse vložene ugovore in zahteve za sodno varstvo zoper akte, ki jih sam izdaja. V kolikor je ugovor ali zahteva za sodno varstvo delno ali popolnoma neutemeljena, se kršitelju izda odločba o prekršku, v večini primerov pa zahteve za sodno varstvo zoper izdane odločbe o prekršku obravnava drugostopenjski organ, to je okrajno sodišče v Novem mestu. Sestavni del odločbe o prekršku je med drugim tudi določba o določitvi uklonilnega zapora, v primeru, če globa v roku ali v celoti ni plačana. Kršitelj je obenem tudi obveščen, da mu bodo v skladu z Zakonom o prekrških določeni še stroški postopka – sodna taksa.

 

 Mestno redarstvo 

Področja dela:

- nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili,
- ukrepi, za katere je poblaščeno z zakonom o varnosti cestnega prometa in drugimi zakoni, 
- ukrepi, ki so določeni z občinskimi odloki in drugimi občinskimi predpisi, 

- ukrepi, za katere je pooblaščeno z zakoni, ki urejajo področje cest in prometa,
- ukrepi, za katere je pooblaščeno z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo,
- ukrepi, za katere je pooblaščeno z zakonom, ki ureja prekrškovne postopke,
- ukrepi, za katere je pooblaščeno z zakonom, ki ureja varstvo javnega reda in miru,
- ukrepi, za katere je pooblaščeno z zakonom, ki ureja zaščito živali in
- ukrepi, za katere je pooblaščeno z občinskimi odloki in drugimi občinskimi predpisi.

Vodja občinskega inšpektorata

po pooblastilu župana Peter Judež

Naslov

Mestna občina Novo mesto
Občinski inšpektorat
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto

Kontakt

tel.: +386 (0) 7 39 39 271
fax.: +386 (0) 7 39 39 208
e-mail: peter.judez@novomesto.si

Prijava kršitve

 Obrazec prijave kršitve - vloga ›

Novo mesto piše prihodnost že 650 let Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.