Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Občinska volilna komisija

Pristojnosti Občinske volilne komisije so določene z Zakonom o lokalnih volitvah in sicer Občinska volilna komisija:

- skrbi za zakonitost volitev v občinski svet,

- potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma liste kandidatov,

- določa volišča,

- imenuje volilne odbore,

- ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev,

- opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ki ureja lokalne volitve. 

 

Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Občinsko volilno komisijo Mestne občine Novo mesto je imenoval Občinski svet Mestne občine Novo mesto s Sklepom o imenovanju Občinske volilne komisije (DUL, št. 12/2015 in št. 29/2016).

 

Sestava Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto:

 

Marjetica Žibert, predsednica,

Jerica Grden, namestnica predsednice,

 

Jasna Simčič, članica,

Robert Zidarič, namestnik članice,

 

Klementina Zeme, članica,

Iva Ocvirk, namestnica članice,

 

Mirko Bilbija, član,

Robert Florjančič, namestnik člana.

Mestna občina Novo mesto

Občinska volilna komisija 
Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

Ana Avsec, tajnica Občinske volilne komisije

Vladimir Gačnik, namestnik tajnice Občinske volilne komisije

T: (07) 39 39 334

E: ovk@novomesto.si; ana.avsec@novomesto.si

 

Arhiv lokalnih volitev

1994 ›

1998 ›

2002 ›

2006 ›

2010 ›

Dolenjski uradni list Visit Dolenjska Zemljevid MONM Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.