Mestna Občina Novo mestoNovo mesto

Župan

Na volitvah 2010 je bil za župana Mestne občine Novo mesto  ponovno izvoljen Alojzij Muhič, diplomirani ekonomist, roj 13.05.1950 v Novem mestu.

Alojzij Muhič

Rodil se je 13. maja 1950 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskoval od 1. do 4. razreda, v Birčni vasi, od 5. -8. razreda pa v Šmihelu pri Novem mestu. Takoj po osnovni šoli se je po takratni zakonodaji zaposlil kot učenec v gospodarstvu – vajenec, pri zasebnem obrtniku g. Josipu Biharju Finomehaniku, ki je obrtno dejavnost opravljal na Glavnem trgu 1 v Novem mestu. Z vključitvijo v uk je leta 1965 pričel šolanje na Kovinarski in avtomehanični šoli v Novem mestu in tega leta 1968 tudi uspešno zaključil. Pridobil si je poklic KV finomehanika. Poklicno pot je nadaljeval pri g. Biharju, leta 1969 pa se je zaposlil kot vzdrževalec v Tovarni zdravil KRKA v Novem mestu. Delo vzdrževalca je opravljal do leta 1973, ko se je ponovno vrnil v svoj poklic k g. Biharju in pri njem ostal vse do leta 1976. V tem času je ob delu obiskoval tudi srednjo delovodsko šolo (3+2) in jo uspešno končal leta 1975. V letu 1976 je zasledil razpis za prosto delovno mesto pomočnika tržnega inšpektorja na medobčinskem tržnem inšpektoratu, na katerega se je prijavil in bil tudi sprejet. Delo pomočnika tržnega inšpektorja je opravljal do leta 1978. V tem času je ob delu končal prvi letnik Višje upravne šole v Ljubljani in opravil strokovni izpit za tržnega inšpektorja ter izpit za vodenje upravnih postopkov. S pridobitvijo vseh zahtevanih potrdil je bil leta 1978 imenovan za Medobčinskega tržnega inšpektorja in to delo opravljal do leta 1983, ki je pomenilo tudi prehod v gospodarstvo. Tega leta se je zaposlil kot pomočnik direktorja v trgovskem podjetju Novotehna v Novem mestu in na tem delovnem mestu ostal do leta 1989, ko se je javil na razpis za direktorja ŽITO TOZD Dolenjske Pekarne Novo mesto in bil tudi imenovan za direktorja. Že istega leta je popeljal Dolenjske pekarne, kot d. d. na samostojno pot. S prodajo in prenosom lastništva je leta 1999 Žito ponovno izvedlo kapitalski prevzem družbe in tako se je končala 10 letna samostojnost Dolenjskih pekarn. Direktor je ostal do leta 2004, ko je bil na podlagi javnega razpisa sprejet za pomočnika direktorja v Komunalo Novo mesto. Po odstopu direktorja Novaka se je javil na razpis in bil imenovan za direktorja JP Komunala Novo mesto, d. o. o. in to delo opravljal do 31. 12. 2006. Z ustanovitvijo Visoke šole za upravljanje in poslovanje v Novem mestu je bil eden od prvih vpisnikov in tudi diplomantov. Študij je zaključil v letu 1999 in postal diplomirani ekonomist. To je bila poklicna in študijska pot Alojzija Muhiča.
Ob delu in študiju se je od mladih let zavzemal tudi za napredek in razvoj okolja, v katerem je živel. Deloval je v vseh organizacijah, največje uspehe pa je dosegal kot predsednik KS Birčna vas in predsednik GZ Novo mesto. S petnajstimi leti je postal predsednik vaškega aktiva mladine, z 20 leti predsednik SZDL, leta 1976 tajnik KS Birčna vas, od leta 1986 predsednik KS Birčna vas, opravljal funkcije delegata takratnih SIS-ov, dva mandata porotnik na sodišču, dva mandata občinski svetnik MO Novo mesto, predsednik GZ Novo mesto in član predsedstva GZ Slovenije itd. Za svoje dolgoletno uspešno delo je prejel številne nagrade, priznanja in odlikovanja. Ob tem pa ni pozabil na svojo družino, ki je s štirimi otroki ena številčnejših v tem okolju. Po očetovi smrti je postal tudi vinogradnik, kar se za pravega Dolenjca tudi spodobi. To je naš župan, župan MO Novo mesto, Alojzij Muhič.
Alojzij Muhič

Pristojnosti župana ›

Program dela 2010 - 2014 ›

Posvetovalna telesa, projektni sveti ›

 

Podžupani

Mag. Mojca Špec Potočar

Mag. Mojca Špec Potočar, rojena 4. 1. 1965, živi v Bršljinu v Novem mestu. Po končani osnovni šoli je šolanje nadaljevala na Gimnaziji Novo mesto. V šolskem letu 1983/84 se je vpisala na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Po študiju in pridobljenem nazivu univerzitetna diplomirana ekonomistka se je leta 1988 zaposlila v Dolenjski banki, d. d. Ob delu je izpopolnjevala znanje in leta 1995 končala specialistični študij revidiranje računovodstva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Maja 1997 je na Slovenskem inštitutu za revizijo pridobila strokovni naziv revizorka. Z namenom združitve praktičnih znanj s teoretično raziskovalnimi cilji je februarja 1998 pridobila naziv magistrice poslovodenja in organizacije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Naloge projektnega managerja na Dolenjski banki so se dopolnjevale z njenimi delovnimi nalogami kot vodje oddelka za organizacijo, razvoj in koordinacijo poslovanja banke.   

Avgusta 2004 se je kot državni notranji revizor zaposlila na Mestni občini Novo mesto in vodila notranjo revizijsko službo.

Marca 2006 je bila imenovana za vršilko dolžnosti direktorice občinske uprave, kar ji je omogočilo še aktivneje izvajati naloge za širši javni interes skladno z zakonskimi predpisi. Ob sodelovanju z neposrednimi in posrednimi proračunskimi porabniki ter drugimi občinami je pridobila dodatna strokovna znanja, izkušnje in nove poglede z vidika javnega interesa za regionalni razvoj JV Slovenije.

Od študijskega leta 2005/06 je kot izredna predavateljica na Višji ekonomski šoli Novo mesto za redne in izredne študente predavala Osnove poslovnih financ.

Od marca 2007 je direktorica regionalne razvojne agencije Razvojni center Novo mesto, d. o. o.

Aprila 2008 je prevzela mandat predsednice OZ Rdečega križa Novo mesto.

Od novembra 2010 je občinska svetnica in predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Z možem in dvema otrokoma si prosti čas zapolnijo z rekreativnim športom in udeležbami na kulturnih prireditvah ter kreativnih delavnicah.

Mojca Spec Potocar

Mag. Franc Bačar

Mag. Franc Bačar se je rodil 4. 12. 1957 kmečkim staršem v vasi Vrhe. Z ženo in 4 otroki živi v družinski hiši v Dolžu.

Osnovno šolo je obiskoval v Dolžu in Stopičah. Po končani novomeški gimnaziji je študiral na Fakulteti za geodezijo in gradbeništvo Univerze v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral. Na isti fakulteti je končal tudi magisterij.

Od leta 1981 je zaposlen na Geodetski upravi v Novem mestu, ki je bila takrat upravni organ Občine Novo mesto, danes pa je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. Od leta 1995 je direktor Območne geodetske uprave Novo mesto.

Je član Dolenjskega geodetskega društva in Zveze geodetov Slovenije.

Dejaven je tudi v lokalnem okolju, saj je že več let tajnik KS Dolž in član PGD Dolž.

Več mandatov je svetnik Mestne občine Novo mesto ter predsednik svetniške skupine SKD in SLS.

Je tudi član in predsednik komisij ter odborov Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto za kadre, za okolje in prostor, za komunalo in promet ter za poimenovanja naselij in ulic.

Poleg tega je član v več svetih zavodov (Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca, Vrtec Novo mesto, Osnovna šola Stopiče) ter v nadzornih svetih CeROD-a in Zarje, d. o. o.

V preteklem mandatu je bil tudi član Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto.

Dejaven je tudi na športnem področju; je predsednik Izvršilnega odbora ŽRK KRKA Novo mesto.

Leta 1997 je dobil plaketo Mestne občine Novo mesto za dosežke na področju geodetske dejavnosti.

Franc Bačar
   

 

Pristojnosti podžupanov ›

Lokalne volitve 2014 Zemljevid MONM Nm bus Krajevne skupnosti v Mestni Občini Novo mesto RAST - Revija za kulturo, umetnost in družbena vprašanja Kronist Novega mesta PISO - Prostorski informacijski sistem občin Turistična ponudba Dolenjske Čista reka Krka za nas in prihodnje rodove Državni portal e-uprava Regijski NVO center
Vse pravice pridržane © Mestna občina Novo mesto
Produkcija: T-media d.o.o.