Podpis protokolov o poteku izgradnje državnih cest južnega dela 3. razvojne osi

datum: 06. 10. 2017

Župan Gregor Macedoni je danes podpisal protokola o poteku izgradnje državnih cest južnega dela 3. razvojne osi. S sklenitvijo protokola o poteku načrtovanja in izgradnje južnega dela 3. razvojne osi so Mestna občina Novo mesto, Občina Metlika, Občina Semič in Občina Črnomelj sklenile partnerski dogovor z Ministrstvom za infrastrukturo o izgradnji hitre ceste na odseku AC A2 (Mačkovec) – Osredek – Poganci – Maline in prostorski umestitvi in nadaljnjih aktivnostih na novi cestni povezavi Maline – Metlika – Črnomelj (jug) ter cestni povezavi Črnomelj (jug) – Vinica. S podpisom protokola o poteku izgradnje zahodne obvozne ceste Novega mesta pa smo sklenili partnerski dogovor z Ministrstvom za infrastrukturo o izgradnji zahodne obvozne ceste Novega mesta.

Župan je ob podpisu obeh protokolov izpostavil: »Kljub mnogim strahovom o prelaganju izgradnje načrtovane hitre ceste in zahodne obvozne ceste na bodoče generacije, podpisniki protokolov zagotavljajo, da sta oba projekta naloga sedanje generacije in z vidika svojih pristojnosti bom storil vse, da se oba protokola dosledno izvedeta«. 

Oba sklenjena protokola sledita ciljem Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Resolucije o Nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 – s katerima je predvidena izvedba ukrepov za vzpostavitev ustrezne prometne povezave Bele krajine z omrežjem daljinskih cestnih povezav. Izgradnja hitre ceste do Bele krajine in zahodne obvozne ceste sta ključna strateška cilja Mestne občine Novo mesto. S hitro cesto bo bistveno okrepljen regionalni pomen Novega mesta, z izboljšanjem navezave do hrvaške meje in Karlovca pa njegova vloga čezmejnega središča. Hitra cesta bo prispevala k pospešenemu razvoju Novega mesta in Bele krajine, hkrati pa bo realizacija južnega dela 3. razvojne osi zagotovo pozitivno učinkovala na regionalno povezovanje in širši razvoj na nacionalni in mednarodni ravni. Novo mesto pa z zahodno obvozno cesto zaključuje desetletja načrtovano prometno mrežo, katere temelj je zaključen mestni obroč, ki omogoča učinkovitejšo dostopnost med Novim mestom in sosednjimi urbanimi središči ter bolj uravnoteženo obremenitev obstoječe prometne mreže. S tem izgradnja zahodne obvozne ceste prispeva tudi k ciljem varstva okolja. 

S protokoloma je za operativno izvedbo izgradnje hitre ceste zadolžena Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, za izgradnjo zahodne obvozne ceste pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Odsek hitre ceste od avtoceste A2 (Mačkovec) do Osredka (Revoz) bo predvidoma zgrajen do leta 2022 (dela bi se po trenutni časovnici lahko začela 2019), odsek hitre ceste od Osredka do Malin pa bo predvidoma zgrajen do leta 2020 (pričetek gradnje je predviden v letu 2024). 

Zahodna obvozna cesta bo grajena v treh fazah, za prvo fazo (priključek Regrške Košenice – priključek Brezje) bo predvidoma v letu 2018 izdelana projektna dokumentacija, v letu 2020 pa pridobljena zemljišča in pridobljena dovoljenja za gradnjo. Druga faza (priključek Brezje – priključek AC Novo mesto – zahod) in tretja faza (priključek Regrške Košenice – Poganci (HC)), bosta sledili po zaključenih predhodnih fazah. Za obe predvideni cesti bodo aktivnosti in mejniki izgradnje še podrobneje opredeljeni v 6-letnem operativnem načrtu razvoja infrastrukture, ki ga bo sprejela Vlada Republike Slovenije.

nazaj