27. redna seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

datum: 17. 01. 2018

Seja bo v četrtek, 1. februarja 2018, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (rotovž).

1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas- vzhod/1« in Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Bučna vas - vzhod/1« - druga obravnava.

4. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto - druga obravnava

5. Usklajeni predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovno storitvena cona Mačkovec-2 - druga obravnava

6. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ulicah v Novem mestu - skrajšani postopek

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Pedenjped - skrajšani postopek

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto  2018 – skrajšani postopek

9. Gradivo Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

9.1 Letni program nadzora Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018 in predlog letnega finančnega načrta Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto za leto 2018

10. Kadrovske zadeve 

11. Poročilo župana 

12. Vprašanja in pobude članic in članov Občinskega sveta ter odgovori

 

nazaj