vodilna slika

Sklep o prenehanju funkcije namestnice članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti in imenovanju nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za

datum: 12. 06. 2018

Dolenjski uradni list 14 - 2018

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 15. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 33/16 in 21/17) in Sklepa o imenovanju posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti (Uradni list RS, št. 53/14) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 30. seji dne 31. 5. 2018 sprejel

SKLEP

o prenehanju funkcije namestnice članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti in imenovanju nadomestnega namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti

 

 

I.

Duški Balažek, Cesarjeva ulica 20a, 8000 Novo mesto, je v skladu s 25. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17; ZVDZ) prenehala funkcija namestnice članice v posebni občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti.

 

II.

Za namestnika članice posebne občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti se do izteka mandata posebni občinski volilni komisiji Mestne občine Novo mesto za volitve predstavnika romske skupnosti imenuje:

  • Marko Stojanovič, Brezje 2, 8000 Novo mesto.

 

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.

 

Številka:          032-15/2018

Datum:            31. 5. 2018

                                        

Župan Mestne občine Novo mesto

mag. Gregor Macedoni, l. r.

nazaj