zemljevid krajevnih skupnosti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g

datum: 18. 05. 2022

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI
ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, ID št. 2751

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje MONETIC poslovne storitve d.o.o., Dunajska 152, 1000 Ljubljana, za lokacijo predvidenih objektov 1 in 3 v poslovno storitveni coni Mačkovec -1, cona 1. A-jug v Novem mestu, vodi postopek lokacijske preveritve v EUP NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3 – na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin. Investitorka, družba MONETIC,  poslovne storitve d.o.o., Dunajska 152, 1000 Ljubljana želi na območju, kjer velja Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10, 9/11-OPPN PUSP, 28/12-OPPN PSC Mačkovec-1/2, 102/12-DPN in 16/18-OPPN PSC Mačkovec-2; v nadaljnjem besedilu OLN), zgraditi poslovna objekta (v navedenem dokumentu sta objekta opredeljena kot objekt št. 1 in 3). Objekta sta z OLN sicer že predvidena, vendar načrtovana gradnja ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem glede gradbene linije, ki je določena v 15. členu Odloka o OLN in prikazana v grafičnem delu sprememb in dopolnitev OLN na listu 3.2 Ureditvena situacija  – spremembe in dopolnitve (KONČNO STANJE), marec 2012. Nameravana gradnja je takšna, da izpolnjuje pogoje za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v veljavnem OLN skladno z 129. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), saj so objektivne okoliščine, zaradi katerih investicijska namera ne zadosti prostorskim izvedbenim pogojem OLN (skladno z drugim odstavkom 129. člena ZUreP-2) fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine.

 

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je potrebno Elaborat lokacijske preveritve skupaj s pobudo  javno razgrniti za najmanj 15 dni.

Javno naznanilo_JR_LR.pdf

Pobuda_lokacijska preveritev_Monetic.pdf

Mnenja_NUP_k_ELP_ID2751.pdf

ELP_MONM_ID2751.pdf

novice

07. junij, KS Ločna - Mačkovec

Praznik KS Ločna-Mačkovec

Športne igre na igrišču v Ločni

več >

16. maj, KS Ločna - Mačkovec
 Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabljeni v soboto, 3. junija, na praznik krajevne skupnosti s pričetkom ob 10.00 na košarkarskem igrišču na Seidlovi cesti.

več >

24. marec, KS Ločna - Mačkovec
 Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Tako kot vsako leto spomladi smo v soboto, 18.3.2023, zavzeti krajani čistili okolico naših domov. Lepo vreme in dobro vzdušje je pripomoglo, da je bila udeležba dobra Pobrali smo veliko smeti, pometli dvorišča in uredili zelenice. Hvala vsem za udeležbo.

več >

18. maj, KS Ločna - Mačkovec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, ID št. 2751

več >

08. oktober, KS Ločna - Mačkovec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

04. december, KS Ločna - Mačkovec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12- OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5)

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje AMZS d.d., za lokacijo predvidenega novega objekta AMZS baze v poslovno storitveni coni Mačkovec -1 v Novem mestu, vodi postopek lokacijske preveritve v SidroEUP NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5 – na zemljiščih oziroma gradbeni ...

več >

25. januar, KS Ločna - Mačkovec

Razpis za naknadne volitve v KS Šmihel in KS Ločna Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >