Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 155 Ukrepi oživljanje mestnega jedra


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Ob spremembi prometnega režima Glavnega trga je župan oziroma občinska uprava (dr. Iztok  Kovačič) predstavil paket ukrepov, s katerimi naj bi pripomogli k revitalizaciji mestnega jedra. Prosim za predstavitev, katere ukrepe in na kakšen način je občina uresničila. Prosim, da v odgovoru navedete vse napovedane ukrepe (iz powerpoint prezentacije oziroma glede na magnetogram seje) in ob vsakem napovedanem ukrepu navedete, ali in v kakšni obliki je bil (oziroma ni bil) uresničen.

Ob tem me še posebej zanima, na kakšen način bo občina zaustavila trend upadanja oziroma umiranja trgovske/poslovne dejavnosti na Glavnem trgu.

priloga 3.pdf

Odgovor

Občinska uprava je predstavila naslednje ukrepe:

 

1. Ureditev 16 stanovanj v dveh stavbah (Glavni trg 2, Dilančeva 3)

Za Glavni trg 2 je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo hiše. Zaključuje se projektiranje projekta za izvedbo. Sledi izdelava ustrezne investicijske dokumentacije in razpis za izvajalca gradnje. Začetek rekonstrukcije je predviden v začetku naslednjega leta. Za stavbo na Dilančevi 3 je nadaljevanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja odvisno od ureditve meje s sosednjo nepremičnino in pridobitve potrdila o uporabnem dovoljenju.

 

2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta

MONM je uresničila ukrep za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta z objavo javnega poziva za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letih 2017, 2018 in 2019. Javni poziv je objavila na svoji spletni strani in drugih spletnih kanalih, v Dolenjskem uradnem listu in o tem obveščala tudi preko medijev. Višina razpisanih sredstev za leto 2017 je znašala 24.000 EUR, za 2018 12.000 EUR, za leto 2019 pa 10.500,00 EUR.

Na javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2017/2018 je prispelo 5 vlog. Po obravnavi vseh prejetih vlog s strani pristojne komisije je bilo ugotovljeno, da pogoje za dodelitev sredstev izpolnjujejo trije prijavitelji, s katerimi je občina v letu 2018 tudi sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sredstva za sofinanciranje najemnin so bila prejemnikom v skladu z določili sklenjene pogodbe izplačana na podlagi podanih zahtevkov in predloženih zahtevanih dokazil.

Konec leta 2018 je bil pripravljen in objavljen javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta v letu 2019. Na javni poziv je v letu 2019 prispela le ena vloga. Ker je prijavitelj s strani MONM že prejel določena sredstva, vloga ni izpolnjevala pogojev za dodelitev sredstev.

Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

3. Sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v delu starega mestnega jedra

MONM je uresničila ukrep za sofinanciranje obnove stavbnih pročelij v starem mestnem jedru Novega mesta z objavo javnega poziva za sofinanciranje prenove pročelij v mestnem jedru v letu 2018 in podaljšanjem roka za prijavo v letu 2019, do porabe proračunskih sredstev, oz. do novembra 2019. Za ta namen je bilo s proračunom MONM v letu 2018 in v letu 2019 namenjenih 33.000,00 EUR. Namen poziva je spodbujanje razvoja in oživljanje starega mestnega jedra v smislu urejenega zunanjega videza stavb ter vzdrževanje in ohranjevanje kulturne dediščine.

Sredstva za sofinanciranje obnov stavbnih pročelij se dodelijo v ustreznem odstotku od vrednosti pogodbenih del brez DDV in sicer v višini največ 50 % upravičenih stroškov obnove stavbnega pročelja, vendar ne več:

kot 20 EUR/m2 obnovljene fasade stavbnega pročelja (brez površine oken in vrat);
kot 100 EUR/m2 površine obnovljenega stavbnega pohištva na stavbnem pročelju (okna in vrata);
kot maksimalno 15.000 EUR na posamičen objekt.

Upravičeni stroški obnove uličnega pročelja so: ureditev gradbišča in postavitev oz. najem delovnega odra, odstranitev obstoječega dotrajanega ometa v obsegu, ki ga potrdi Območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Novo mesto, odstranitev ali zaščita elementov stavbnega pročelja, popravilo poškodovanega ometa, restavriranje z možnostjo rekonstrukcije dekoracije, oplesk pročelja, čiščenje in odvoz odpadkov na deponijo, nepredvideni upravičeni stroški in stavbno pohištvo. Vse podrobnosti so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto. 

 

Občina je poziv za subvencioniranje prenove pročelij v mestnem jedru objavila na svoji spletni strani in drugih spletnih kanalih, v Dolenjskem uradnem listu in o tem obveščala preko medijev.

V letu 2018 sta na javni poziv prispeli dve prijavi. Po obravnavi prejetih vlog s strani pristojne komisije je bilo ugotovljeno, da nobena vloga ne izpolnjuje razpisnih pogojev. V letu 2019 je interes za subvencioniranje obnove pročelij izkazalo več lastnikov objektov v mestnem jedru, vendar vloge za subvencioniranje niso podali.

 

4. Poziv za programe oživljanja mestnega jedra

MONM je uresničila ukrep za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra z objavo javnega poziva za sofinanciranje programov za oživljanje mestnega jedra za leto 2019, ki ga je 1. 4. 2019 objavila na svoji spletni strani in drugih spletnih kanalih in o njem obveščala tudi preko medijev. Višina razpisanih sredstev je znašala 25.000,00 EUR; posamezen prijavitelj je v okviru tega javnega poziva lahko prejel skupno do največ 10.000,00 EUR. Predmet sofinanciranja so bili programi iz vseh področij družbenega delovanja: kultura, mladina, izobraževanje, turizem, šport, sociala, podjetništvo, sejemska dejavnost (bolšji sejm, živilski sejem, rokodelski sejem...), tržnica (npr. eko tržnica, domače pridelana hrana…), kulinarika in ponudba domačih kakovostnih vin, promocija kulturne dediščine in značilnih domačih obrti, družabne, zabavne in sprostitvene dejavnosti, programi za otroke, varstvo za otroke, programi za starejše, različne delavnice in drugi programi, ki bi lahko prispevali k oživljanju mestnega jedra. Prednost pri dodelitvi sredstev so imeli izvirni, inovativni programi, ki so ponujali aktivnosti, ki še niso prisotne v mestnem jedru oziroma drugod v Novem mestu. Prednost so prav tako imeli programi, ki so nagovarjali večje število občanov in obiskovalcev in več različnih generacij prebivalstva ter so trajali dlje časa.

Na javni poziv je v dveh rokih skupno prispelo 17 vlog. Po obravnavi vseh prejetih vlog s strani pristojne komisije je bilo ugotovljeno, da pogoje za dodelitev sredstev izpolnjuje 5 prijaviteljev, pri čemer se je eden od prijaviteljev naknadno odpovedal podpisu pogodbe. Tako je MONM v okviru omenjenega javnega poziva leta 2019 sofinancirala naslednje 4 programe za oživljanje mestnega jedra: Mestna igralnica Juhuhulica, Petkanje, Kino na trgu in Soba pobega Novo mesto.

Vse podrobnosti o rezultatih javnega poziva so na voljo na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

 

MONM programe, dogodke in prireditve, ki potekajo v mestnem jedru, prav tako prednostno obravnava v sklopu Javnega razpisa oz. javnega poziva Mestne občine Novo mesto za sofinanciranje programov in delovanje organizacij za leto 2019.

 

5. Poslovnim subjektom na območju Glavnega trga so bile na podlagi zahtevkov za izpad dobička izplačane odškodnine

Da bi pripomogli k ohranitvi trgovske oziroma poslovne dejavnosti v mestnem jedru, podjetnikom mestnega jedra nudimo pomoč v obliki izplačil denarnega nadomestila škode zaradi izgubljenega dobička ob upadu prometa, nastalem kot posledica prenove mestnega jedra. Na občinski spletni strani je objavljen obrazec vloge za dodelitev denarnega nadomestila za posamezno obdobje prenove. Pripravljeno imamo enotno metodologijo, po kateri nepristransko obravnavamo vloge vseh vlagateljev. Metodologija zajema vse spektre poslovanja različnih vlagateljev, osnovali pa smo jo na izkazanem poslabšanju poslovanja v računovodskih izkazih. Ker smo zavezani k gospodarnosti porabe proračunskih sredstev, smo za priznanje upravičenosti do denarnega nadomestila opredelili dva osnovna pogoja:

- izkazano zmanjšanje prometa (prihodkov) zaradi prenove mestnega jedra – primerjalno s povprečnimi prihodki iz poslovanja v enako dolgem obdobju v preteklih 3 letih in

- izkazano zmanjšanje premoženja zaradi prenove mestnega jedra - zmanjšanje dobička iz poslovanja oziroma povečanje izgube iz poslovanja glede na enako dolgo obdobje v preteklih 3 letih.

Po tem vzpostavljenem sistemu še vedno prejemamo in obravnavamo vloge vseh vlagateljev, ki nam posredujejo vlogo za denarno nadomestilo škode zaradi prenove mestnega jedra.

 

6. Poslovnim subjektom in stanovalcem na območju Glavnega trga je bilo zmanjšano nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi sprejetega sklepa št. 9001-7/2017 z dne 28. 9. 2017, so bile za poslovne subjekte v mestnem jedru sprejete olajšave pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za leto 2018 se je zavezancem odmerilo 50 % nižje nadomestilo v primerjavi z odmero v letu 2017 za leto 2019 pa 24 % nižje v primerjavi z odmero v letu 2017.
V letu 2020 se nadomestilo odmeri brez olajšav.
 

7. Sprememba državne zakonodaje za spremembo Pravilnika o obratovalnih časih (odg. Stanka Bjelajac oz. Lidija Plut)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravlja nov Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Namen pravilnika je, da se poenostavi postopke, s katerimi se srečujejo gostinci pri prijavi obratovalnega časa in pridobitvi soglasij k podaljšanemu obratovalnemu času. MONM aktivno spremlja dogajanja v zvezi s spremembo pravilnika in je na poziv MGRT že oddala svoje predloge za spremembe.

 

8. Članstvo v Odboru za management mestnih središč združenja ZMOS, odgovorna oseba za mestni management in spodbujanje trgovske/poslovne dejavnosti na Glavnem trgu

MONM je 24. maja zainteresirane deležnike povabila k oddaji ponudbe za sodelovanje pri projektu oživljanja mestnega jedra. Prispeli sta dve ponudbi, obe sta ustrezali zahtevam glede vsebine ponudbe. Glede na najnižjo ponujeno ceno je za izvajanje ukrepov oživljanja mestnega jedra imenovala Francija Judeža in ga po imenovanju predstavila tudi predstavnikom podjetnikov in stanovalcev v mestnem jedru. Delo te osebe med drugim zajema sodelovanje pri upravljanju mestnega središča, promociji in razvoju ponudbe dogodkov in prireditev v mestnem jedru, ustvarjanju spodbudnega okolja za ponudnike gostinskih in trgovskih storitev, dvigu ravni ponudbe, razvoju turizma v mestnem središču in promociji kulturne dediščine v mestnem jedru ter usklajevanje in sodelovanje z obstoječimi in potencialnimi lastniki in najemniki objektov in poslovnih površin na območju mestnega jedra. Zajemalo bo tudi sodelovanje v aktivnostih Odbora za management mestnih središč.

 

 

 

Pripravili:

Urad za prostor in razvoj

Kabinet župana

Urad za finance in splošne zadeve

 

 

Mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam