Proračun

Tekoči proračun

Proračun za leto 2017 je Občinski svet MONM sprejel na 11. redni seji, 15. decembra 2015. Rebalans tekočega proračuna je Občinski svet MONM nato potrdil na svoji 22. redni seji, 25. maja 2017. 

PRIHODKI 45.432.840,00
Davčni prihodki 25.871.683,00
Nedavčni prihodki 7.446.039,00
Kapitalski prihodki 905.000,00
Donacije 204.536,00
Prejeta sredstva iz EU 330.404,00
ODHODKI 52.904.148,00
Tekoči odhodki 10.878.937,00
Tekoči transferji 15.195.793,00
Investicijski odhodki 26.677.918,00
Investicijski transferji 151.500,00
ZADOLŽEVANJE 7.305.758,00
ODPLAČILO DOLGA 2.111.000,00

Priprava proračuna je načrtovanje prilivov in odlivov v skladu z zastavljenimi nalogami in projekti, ki jih izvaja Občinska uprava MONM. Opredeljene številke iz rebalansa meseca maja 2017 zato predstavljajo zastavljeni okvir, sama realizacija pa je za vsako proračunsko leto vidna iz polletnih in zaključnih poročil izvrševanja proračuna.

Spodnja tabela predstavlja načrtovane odhodke sprejetega proračuna za leto 2017 po posameznih kategorijah. 

OU, OS, NO, VK 7.259.291,00
Predšolska vzgoja 5.354.264,00
Izobraževanje 2.057.750,00
Šport 1.155.47,00
Kultura 1.956.234,00
Interesne dejavnosti mladih 104.400,00
Socialno varstvo 1.781.878,00
Zdravstvo 450.000,00
Komunalna dejavnost 3.195.000,00
Promet 1.093.448,00
Cestno gospodarstvo 2.078.000,00
Kmetijstvo 256.308,00
Razvojni projekti in podjetništvo 103.122,00
Turizem 62.300,00
Stavbna zemljišča 37.001,00
Stanovanjsko gospodarstvo 97.100,00
Prostorsko načrtovanje 359.000,00
Zaščita in reševanje 1.168.480,00
Krajevne skupnosti 993.697,00
Investicijski odhodki 15.807.153,00
Medobčinski inšpektorat 300.000,00

 

Proračun 2018

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2018

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Posebni del - Funkcionalna klasifikacija

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Spremembe proračuna 2018 (november 2017):

ODLOK o sprem.in dopol. prorač.2018.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve PU, PP.pdf

Posebni del - obrazložitve po PK.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabele.pdf

NRP 2018 - 2021 tabela.pdf

Načrt razvojnih programov - obrazložitve.pdf

Proračun 2017

Izhodišča

Odlok o proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2017

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Kadrovski načrt - občinska uprava

Kadrovski načrt - medobčinski inšpektorat

Rebalans (maj):

Odlok

Obrazložitve

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

Poročilo o izvrševanju proračuna MONM v prvem polletju 2017.pdf

Rebalans (november):

ODLOK o spremembi odloka prorač. 2017 - november.pdf

Splošni del - tabele.pdf

Splošni del - obrazložitve.pdf

Posebni del - tabele.pdf

Posebni del - obrazložitve PU, PP.pdf

Posebni del - funkcionalna klasifikacija - tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - tabele.pdf

Načrt razvojnih programov - obrazložitve.pdf

Proračun 2016

Izhodišča

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2016

Splošni del - tabele

Posebni del - tabele

Splošni del - obrazložitev

Posebni del - obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del - obrazložitev po proračunskih postavkah

Načrt razvojnih programov - tabele

Načrt razvojnih programov - obrazložitev

Kadrovski načrt - občinska uprava

Kadrovski načrt - medobčinski inšpektorat

Rebalans proračuna

Načrt razvojnih programov MONM, usklajen z rebalansom

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna

 

Zaključni račun:

Odlok, izhodišča

Splošni del - izkazi

Posebni del - tabele

Obrazložitve - splošni del

Obrazložitve - posebni del

Obrazložitve - investicijski odhodki, NRP

Obrazložitve - bilanca stanja

Krajevne skupnosti - letna poročila

 

Proračun 2015

Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2015 - 2018

Spremembe načrta razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2015 - 2018

Proračun Mestne občine Novo mesto 2015

Rebalans proračuna Mestne občine Novo mesto 2015

 

Proračun 2014

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2014

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2014

Načrt razvojnih programov Mestne občine Novo mesto 2014 - 2017

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2014

 

Proračun 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2013

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2013

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2013

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2013

 

Proračun 2012

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2012

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2012

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2012

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2012

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012

 

Proračun 2011

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2011

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2011

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2011

Odlok o sofinanciranju evropskega košarkarskega prvenstva 2013

 

Proračun 2010

Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Novo mesto v obdobju januar - marec 2010

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2010

Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2010

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2010

 

Proračun 2009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2009

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto 2009

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009

 

Proračun 2008

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2008

 

Proračun 2007

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2007