vodilna slika

Mestna občina Novo mesto objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

datum: 01. 08. 2017

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13 in 40/2012-ZUJF; v nadaljnjem besedilu ZJU) Mestna občina Novo mesto objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

 

PODSEKRETAR ZA SPLOŠNO PRAVNE ZADEVE

v Uradu za finance in splošne zadeve

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

- imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri,

- najmanj 6 let delovnih izkušenj,

- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

- strokovni izpit iz upravnega postopka,

- pravniški državni izpit,

- znanje uradnega jezika,

- poznavanje upravnega poslovanja,

- imeti morajo državljanstvo Republike Slovenije,

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, na katero ga bo napotil predstojnik, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih.

Preverilo se bo tudi, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da ga nima, ga mora na podlagi 1. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku, opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Delovne naloge izbranega kandidata na delovnem mestu bodo:

- organiziranje medsebojnega sodelovanja ter usklajevanja in sodelovanja z drugimi organi,

- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega

področja,

- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih

zahtevnih gradiv z delovnega področja,

- vodenje in odločanje glede na dana pooblastila v upravnih postopkih,

- nudenje pravne pomoči vsem organom občinske uprave,

- izvajanje predpisanega pisarniškega poslovanja,

- samostojno opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

 

 

Prijava kandidata mora vsebovati naslednje pisne izjave:

 

1. ​izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

 

2. ​opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnjo izobrazbe, ki se je zahtevala za opravljaje dela na posameznem delovnem mestu);

 

3. ​izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv (v kolikor ga kandidat ima);

 

4. ​izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga kandidat ima);

 

5. ​izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu;

 

6. ​izjavo o znanju upravnega poslovanja;

 

7.​izjavo kandidata, da:

•​ je državljan Republike Slovenije,

• ​ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

•​ zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

 

8. ​izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo mesto pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradnih evidenc drugih organov, na podlagi 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

 

 

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto, pod objavo tega javnega natečaja, in da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Izbirni postopek bo opravljen v več fazah, tako, da se kandidati postopno izločajo. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priložene dokumentacije, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

 

V skladu z 61. a členom Zakona o javnih uslužbencih, se v izbirni postopek ne bodo uvrstili kandidati, ki ne izpolnjujejo natečajnih pogojev.

 

Delovno mesto podsekretar za splošno pravne zadeve je uradniško delovno mesto. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar za splošno pravne zadeve opravljal v nazivu tretje stopnje: podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur na teden, s 3 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki in jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto »podsekretar za splošno pravne zadeve« na naslov: Mestna občina Novo mesto, Urad za finance in splošne zadeve, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto. Rok za vlaganje prijav je 21 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Novo mesto in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@novomesto.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Novo mesto (www.novomesto.si).

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Silva Vovko, telefon: 07/3939-220.

 

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 1100-68/2017 (409)

Datum: 1. 8. 2017

 

 

Vloga za zaposlitev

nazaj