vodilna slika

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017)

datum: 30. 06. 2017

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za...

Ministrstvo za infrastrukturo objavlja v Uradnem listu št. 32 z dne 30.6.2017 javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2017), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogre¬vanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geo¬termalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o go¬spodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Natančnejši pogoji za kandidiranje, merila za izbor, upravičeni ukrepi in stroški ter ostale zahteve so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Razpisana sredstva: 8.000.000,00 EUR

Rok prijav: 4. 8. 2017

Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017 februarju in juniju 2018.

Kontaktni osebi za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo sta Uroš Habjan in Rafael Zorič.

 

nazaj