vodilna slika

Municipal administration

The Head of the Municipal Administration is the Mayor who has the role of managing and supervising it. The work of the Municipal Administration is directly managed by the Director of Municipal Administration.

 

DIRECTOR OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

Mrs Jana Bolta Saje, Ph.D.

015

Jana Bolta Saje, PhD, is a lawyer with a doctorate in science, who has achieved some of the highest awards already during her studies. At that time, she was presented with the Rector's Award and the Trimo Research Award for the best diploma thesis. She was the valedictorian of her graduating class at the Faculty of Law in Maribor. She started her career as a judicial trainee at the High Court in Ljubljana. After passing the state bar exam, she continued her career as a lawyer in trainee. Five years ago she joined the Municipality of Novo mesto where she first successfully managed the Office for Social Activities. Later on she took over the municipal attorneyship.

Currently, she is the acting director of the municipal administration and has risen to the challenge with a great deal of responsibility. Among other things, she puts emphasis on good cooperation and networking of differently qualified staff from different offices and departments. She follows the vision of the Municipality of Novo mesto, pays attention to the citizens and pursues the goal of professional and efficient operation of municipal administration.

Contact:
E-mail: ana.bolta.saje@novomesto.si
Phone: 00 386 7 39 39 206

 

OFFICES OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

1. Finance and General Affairs Office

DSC 0142Finance and General Affairs Office coordinates the preparation and implementation of the municipal budget, does the accounting for the funds of the municipality, provides legal support and manages the tasks of the Main Office and the Reception Office.

Head of the Office: Mrs Vanja Lakner
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
LAKNER Vanja vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/2-II /
AVSEC Ana podsekretarka – občinska odvetnica /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za splošno pravne zadeve /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
REBSELJ Nina svetovalka za splošne zadeve /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

Department of Finance and Budget
surname and name work position mail phone mobile
PERNEK Natalija vodja oddelka za finance in proračun /
BARTELJ Andreja finančnik V /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
HUDOKLIN Katja računovodja VII/2-II /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
TERKOV Špela računovodja VII/2-II /


2. Spatial Planning and Development Office

DSC 0117Spatial Planning and Development Office deals with spatial planning, managing municipal tangible assets, development projects in the field of public utility service and roads infrastructure, development projects in the field of environment protection and nature protection.

Head of the Office: Mr Iztok Kovačič
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
dežurna številka - nadzor parkirišč +386 7 07 33 21 802 / 031 211 293 /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
PETAN Katarina sekretarka - namestnica vodje urada /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /

Department of Environment and Spatial Planning
surname and name work position mail phone mobile
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
ČEPIN Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MIHELIČ mag. Katja strokovna sodelavka VII/2-I – za prostorsko načrtovanje /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /

Department of property affairs
surname and name work position mail phone mobile
AŠ Vanja višja svetovalka za premoženjske zadeve /
HADŽIČ Tina višja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
JAZBEC GALEŠA Jasna podsekretarka za pravne zadeve /
KOLARIČ Klavdija višja svetovalka za kmetijstvo in splošne zadeve /
KOŠLJAR BELE Ksenja svetovalka za premoženjsko pravne zadeve /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
REMS Luka višji svetovalec za premoženjsko pravne zadeve /
SENIČAR Klavdija dolgotrajneje odsotna /
SVILAN Pia dolgotrajneje odsotna /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka za premoženjske zadeve /
ZORKO Špela svetovalka za komunalni prispevek /

Department of Investments
surname and name work position mail phone mobile
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije (po pooblastilu opravlja naloge vodje oddelka) /
JENIČ Pavle podsekretar za investicije /
MALOČA Ivan strokovni sodelavec VII/2-II – za investicije /
MUC Jože strokovni sodelavec VII/2-II-za investicije /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
PUPIČ Izidor višji svetovalec za investicije /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije /

Department of Transport and Mobility
surname and name work position mail phone mobile
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
BELIČIČ Klemen strokovni sodelavec VII/1 – za promet in mobilnost /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
VRBETIĆ Emina strokovna sodelavka VII/1 – za mobilnost /

Department of Public Utilities
surname and name work position mail phone mobile
OŽBOLT Urška vodja oddelka za komunalne dejavnosti /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
MEDVED Ciril strokovni sodelavec VII/2-II - za komunalne dejavnosti /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /

Development project office
surname and name work position mail phone mobile
GERŠIČ Peter vodja razvojno projektne pisarne /
BEZENŠEK Tjaša strokovna sodelavka VII/2-II - za razvojne projekte /
KOTAR Nina višja svetovalka za trajnostno mobilnost in razvojne projekte /
mag. JAKOPIN Nataša podsekretarka za razvojne in mednarodne projekte /
STRNIŠA Miroslav strokovni sodelavec VII/1 – za investicijske projekte /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
ŠURLA SLADIČ Darja strokovna sodelavka VII/2-I – za razvojne in investicijske projekte /


3. Social Affairs Office

DSC 0596 (2)Social Affairs Office executes the tasks from the areas of pre-school education, education, social and healthcare security, the Roma issues, culture, sport and youth activities.

Head of the Office: Mrs Meta Kramar Retar
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
RETAR KRAMAR Meta vodja urada za družbene dejavnosti /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo, socialno varstvo in varstvo starejših /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /


4. Intermunicipal Inspectorate

Head: Mrs Brigita Železnik
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 270 /
dežurna številka parkirne hiše +386 7 031 211 293 /
dežurna številka civilne zaščite in požarnega varstva +386 7 031 353 296 /
dežurna številka redarstva +386 7 031 390 401 /
GRMOVŠEK Katarina vodja medobčinskega redarstva (odsotna) - nadomeščanje: Anja Žvab, anja.zvab@novomesto.si /
VRHOVNIK Martina Ana vodja službe za medobčinski inšpekcijski nadzor /
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica višja svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BJELAJAC Stanislava podsekretarka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
DUŠIČ Gašper občinski redar pripravnik /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - za urejanje prometa +386 7 07 33 21-802 +386 31/715-680
GOLIĆ Klara strokovna sodelavka VII/2-II – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/2-II – za požarno varstvo /
HAHN Saša višja svetovalka za pravne zadeve /
HVALA Judita inšpektorica /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KORPAR Sebastjan strokovni sodelavec V – za urejanje prometa /
KOVAČ Denis občinski redar /
MEDVED Jože občinski redar /
MERVAR Maja inšpektorica svetnica +386 7 07 39 39-295 +386 41/314-616
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
PERŠE Jan občinski redar pripravnik /
PERŠE Jani občinski redar /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - za urejanje prometa +386 7 07 33 21-802 +386 31/715-712
SILA Špela strokovna sodelavka VII/2-I /
SMOLE Katja strokovna sodelavka VII/1 – za civilno zaščito in strokovna sodelavka VII/1 – za požarno varstvo /
ŠEPETAVC Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
ŠTRUKELJ Karmen občinska redarka /
URBANČIČ KAVŠČEK Tea podsekretarka za pravne zadeve /
ŽVAB Anja občinska redarka svetovalka /