Krajevna skupnost Mali Slatnik

Podružnična OŠ
8000 NOVO MESTO
Email: ks.mali.slatnik@novomesto.si

telefon: 040/513-771

predstavitev

Naselja: Križe, razen hišnih št. 219, 231, 233, 237, 239, Mala Cikava, Mali Slatnik, Petelinjek, Potov Vrh, Smolenja vas, Veliki Slatnik in Novo mesto z ulicami: Cerovci, Krka, Podbevškova ulica, Savinškova ulica, Šentjernejska cesta s hišnimi št. od ...

vodstvo

Predsednik sveta:
Tomaž Smolič,  040/513-771, tomaz.smolic@yahoo.com

Podpredsednik sveta:

Milan Košmerl, 041/532-302, milan.kosmerl@gmail.com

Tajnik in blagajnik:

Marko Mikec, 041/255-159, marko.mikec@gmail.com

Člani sveta:
Marko Mikec, zadolžen za Mali Slatnik;
Tomaž Smolič, društvene dejavnosti, zadolžen za  Cerovce;
Milan Košmerl, komunalne dejavnosti, pokopališča, zadolžen za Veliki Slatnik;
Robert Vovko, zadolžen za Potov vrh, 041/661-899, robert.vovko@gmail.com;
Boštjan Matko, promet in ceste, zadolžen za Mali Slatnik, 041/799-759, bostjan.matko@gmail.com
Andrej Pavčnik, zadolžen za Križe, 041/762-543, andrej.pavcnik1@gmail.com;
Jožica Mohar, zadolžena za Petelinjek, 031/230-298, jozica.mohar9@gmail.com

Predstavniki naselij:

Simona Dolšina, zadolžena za Smolenjo vas, 051/427-987, simona.dolsina30@gmail.com; Marjan Kužnik, zadolžen za Krko, 031/615-554, marjan.kuznik@gmail.com; Boštjan Brkopec, zadolžen za Malo Cikavo, 051/275-398, in Jože Judež, zadolžen za Veliko Cikavo, 041/643-133, joze.judez@gmail.com.

 

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

20. maj, KS Birčna vas

Zapisnik 17. seje sveta KS Birčna vas

Dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje 2. Poročilo o izvajanju projektov 3. Pohod 2018 4. Izlet 2018 5. Igre KS v MO Novo mesto 6. RAZNO

več >

16. maj, KS Drska

ZAPISNIK 26. seje Sveta KS Drska

Z A P I S N I K sestanka 26. seje Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 14.05.2018 z začetkom ob 16. uri v prostorih KS Drska

več >

10. maj, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu (SD UN Novi trg-2)

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17-ZUreP-2) in v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17-ZUreP-2) ter na ...

več >

04. maj, KS Stopiče
04. maj, KS Stopiče
29. april, KS Drska

PRVOMAJSKA BUDNICA

Bliža se nam prvi maj in z njim tradicionalna prvomajska budnica, ki jo bodo izvajali godbeniki in godbenice Mestne godbe Novo mesto.

več >

29. april, KS Drska

3. igre Krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto - 26.5.2018

3. igre Krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto bodo 26. maja 2018 v Športnem parku Prečna (poleg cerkve, za bivšo osnovno šolo).

več >

28. april, KS Prečna

Zapisnik seje KS Prečna

Zapisnik seje KS Prečna

več >

20. april, KS Drska

V torek 24.4.2018 zapora Šmihelske ceste

V torek, 24. aprila, bo na gradbišču na Šmihelski cesti vzpostavljena popolna zapora od šmihelske cerkve do odcepa za ulico Ob Težki Vodi. Obvoz za regionalni promet v smeri Novega mesta bo urejen prek Stranske vasi v smeri Gotne vasi, za lokalni promet pa po Šukljetovi in ulici Ob Težki Vodi proti Gotni vasi.

več >

19. april, KS Majde Šilc

Nov stanovanjski objekt Jakčeva – predstavitev v času javne razprave

Vabljeni na predstavitev projekta v torek, 24. 4. 2018 ob 18. uri v Vrtcu Ciciban na Ragovski.

več >