Občinski podrobni prostorski načrt Kremenjak

Status: veljaven

Območje urejanja se nahaja na severovzhodnem delu Stranske vasi oz. Ruperč vrha, severno od lokalne ceste LC 295091 Stranka vas-Rajnovšče-Poganci. Obravnavano območje je vinogradniško, pozidano z zidanicami in objekti, ki odstopajo od velikosti zidanic glede povečanih gabaritov in so v naravi stanovanjske hiše. Površine na območju obravnave so v naravi pretežno vinogradi, v manjši meri njive, vrtovi in sadovnjaki. Na severu, vzhodu in zahodu je območje omejeno z gozdom, na jugu pa delno s kmetijskimi površinami in delno z gozdnimi površinami. Območje obsega približno 7,5 ha.

Glavni namen priprave OPPN je bil določitev prostorsko izvedbenih pogojev za prostorsko zasnovo novega naselja, za manjkajočo komunalno opremo oz. za rekonstrukcijo le te in za ostale spremljajoče ureditve. Podani so tudi pogoji za legalizacijo obstoječih nelegalno zgrajenih objektov/stanovanjskih hiš in zidanic oz. njihovih povečanih gabaritov in podobno.

nazaj