Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina

Status: veljaven

Na območju enote urejanja prostora z oznako NM/10-OPPN-a je uveljavljen Ureditveni načrt centralnega dela Bršljina (Uradni list RS, št. 39/98, 74/02, 40/07-obvezna razlaga; v nadaljevanju: UN Bršljin), s katerim so določeni pogoji urejanja za novogradnje in prenove v območjih stanovanjske gradnje, novogradnje in prenove na sedanjih in novih poslovnih območjih, preureditev cestnega omrežja na območju centralnega dela Bršljina, urejanje brežin vzdolž Ljubljanske ceste in prometne ter druge infrastrukturne ureditve na območju ureditvenega načrta.
Območje sprememb in dopolnitev je vključevalo ureditveno enoto P5 – 1. del, Območje bencinske črpalke ob Ljubljanski cesti nasproti Blagovno-trgovskega centra, ki je zajemala zemljišča parc.št. 176/2, 178, 176/1, 175/2, 173/1, 173/2, 175/4, vse k.o. 1456 Novo mesto, v velikosti 8 232 m2.
Glavni namen priprave sprememb in dopolnitev je bil zagotoviti, da se v ureditveni enoti P5 - 1. del,  v bivši Petrolovi upravni stavbi, del objekta nameniti izvajanju izobraževalnih in športnih dejavnosti.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina

Uradni list RS, št. 42/14.


Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o ureditvenem načrtu centralnega dela Bršljina, Uradni list RS, št. 39/98 in nadaljnji.


_

Datoteke

nazaj