Občinski podrobni prostorski načrt Graben/1 (OPPN Graben/1)

Status: veljaven

Območje predvidenega Občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/1 (v nadaljevanju: OPPN) je določeno z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, in nadaljnji) kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/16-OPPN-c. Na pobudo investitorja se je pripravil delni OPPN.

Območje urejanja z OPPN se nahaja na severovzhodnem delu Novega mesta, vzhodno od glavne ceste II. reda Novo mesto – Metlika, ob lokalni cesti Ragovo – Krka – Smolenja vas.

Območje OPPN je razdeljeno na dve ureditveni enoti: UE1 (območje Agrome) in UE 2 (območje rekonstrukcije lokalne ceste). Z OPPN so določene prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za območje funkcionalnega zemljišča gradu Graben s pripadajočim gospodarskim objektom. Grad Graben se uredi kot poslovni objekt z gostiščem in prostori za kratkotrajno namestitev. Na mestu obstoječega gospodarskega objekta vzdolž lokalne ceste je predvidena gradnja novega objekta Agroma – trgovine in delavnice za popravilo kmetijske mehanizacije. V mansardi pa je predvidena ureditev stanovanja.

Predvidena je rekonstrukcija dela lokalne cesta LC 295211 ter ureditev skupnih parkirnih površin na južni oz. jugozahodni strani območja OPPN. Za dostop se na levi strani vozišča LC 295211 v smeri proti vasi Krka izvedeta dva dvosmerna cestna priključka. Na desni strani je predvidena ločeno od cestišča površina, namenjena kolesarjem in pešcem.

nazaj