Občinski podrobni prostorski načrt ob Ljubljanski cesti 27 - del

Status: veljaven

Območje predvidenega OPPN ob Ljubljanski cesti 27 – del (v nadaljevanju: OPPN) je z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) določeno kot del enote urejanja prostora (EUP) z oznako NM/10-OPPN-e.

Območje OPPN se nahaja med Ljubljansko cesto na vzhodu, železniško progo na zahodu, trgovsko poslovnim objektom BTC d.d. Ljubljana na severu in bencinskim servisom na jugu. 

Z OPPN se bodo določile prostorske rešitve in izvedbeni prostorski pogoji za gradnjo nestanovanjske stavbe, namenjene izvajanju centralnih dejavnosti z dopustnim stanovanjskim delom in pripadajočimi parkirnimi, manipulacijskimi in zelenimi površinami. Načrtovala se bo prometna in komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja. 

nazaj