Občinski podrobni prostorski načrt Športno-rekreacijski park Češča vas

Status: veljaven

Območje OPPN Športno-rekreacijski park Češča vas se nahaja severno od Češče vasi. Obsega celotno stavbno zemljišče, ki se nahaja zahodno od lokalne ceste Cegelnica-Češča vas-Zalog-Straža (nasproti Podbreznika) in ima podrobnejšo namensko rabo B – posebna območja (za športne centre in druge spremljajoče oz. sorodne dejavnosti) ter enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b.

Vizija Mestne občine Novo mesto je, da se na predmetni lokaciji na robu Novega mesta kot nadgradnja obstoječih športnih dejavnosti postopoma oblikuje celovit športno-rekreacijski kompleks, v katerem se bodo razvijale raznolike vsebine s področja športa, rekreacije in izobraževanja. V območje bo severno od velodroma umeščen tudi bazenski kompleks.

Obveznost priprave OPPN za območje ŠRP Češča vas je določena v 123. členu OPN MONM za enoto urejanja prostora NM/1-OPPN-b. Ne glede na to je priprava OPPN potrebna tudi zaradi velikosti območja, pretežne nepozidanosti, kompleksnosti načrtovanih in obstoječih ureditev ter celovite zasnove gospodarske javne infrastrukture.

Predmet predvidenega OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za objekte in zunanje ureditve športno-rekreacijskega parka, prometno shemo in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo ter drugih pogojev, na podlagi katerih bodo objekti in ureditve v vsebinskem in funkcionalnem smislu povezani v smiselno celoto.

nazaj