Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem (SD OPPN PUSP)

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena  za rekonstrukcijo križišča Belokranjske ceste v Novem mestu na cestah G2-105 in  R2-419 s širšim vplivnim območjem; v nadaljevanju: SD OPPN PUSP. Pobudnik priprave SD OPPN PSUP je HOFER  TRGOVINA d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica. Spremembe in dopolnitve OPPN PSUP se vodijo po postopku, ki je predpisan z Zakonom o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).

Predmet sprememb in dopolnitev OPPN PSUP je sprememba določil prostorskega akta za ureditveno enoto  enoti  MS-2, 1. faza, tako da se omogoči premik gradbene linije proti vzhodu in s tem omogoči povečanje trgovine Hofer ter  dopusti gradnja samopostrežne bencinske črpalke na južnem delu parkirišč obstoječe gradbene parcele trgovine.

 

 

Izhodišča za pripravo SD OPPN PUSP

Prva faza pred začetkom priprave SD OPPN PSUP je oblikovanje izhodišč za pripravo SD OPPN PSUP, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirane  javnosti in  drugim udeležencem pri urejanju prostora. Mestna občina je vabila zainteresirano javnost, da poda morebitne pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SD OPPN PSUP do vključno 20. 12. 2019.

Datoteke

nazaj