Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci

Zadnja sprememba: 14. 05. 2020

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopke za začetek priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Poganci (v nadaljevanju: SD OPPN). Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave, izdelovalec predloga izhodišč pa Topos, d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, marec 2020.

Predmet izhodišč je sprememba določil odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganci (Uradni list RS, št. 78/08), tako da se pretežnemu lastniku zemljišč na tem območju omogoči gradnja poslovnih objektov s pripadajočimi zunanjimi površinam ter izvedba novih prometnih ureditev dostopnih poti in njihove navezave na glavno cesto Novo mesto – Metlika.

Prva faza pred začetkom priprave SD OPPN je oblikovanje izhodišč za pripravo SD OPPN, pri katerih mora biti omogočeno sodelovanje zainteresirani javnosti in udeležencem urejanja prostora. Mestna občina Novo mesto je povabila zainteresirano javnost, da poda morebitne predloge in pripombe k predlogu izhodišč za pripravo SD OPPN.

Izhodišča za pripravo SD OPPN Poganci

Na predlog izhodišč lahko od 11. 5. 2020 do vključno 1. 6. 2020 zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora podajo pripombe in predloge, ki bodo prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč.

Datoteke

nazaj