Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto (OPPN JZC)

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto - OPPN JZC, ki je načrtovana že z Občinskim prostorskim načrtom MONM z namenom, da se prometno prekrvavi južni del mesta, kjer je z OPN načrtovano območje za razvoj novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih sosesk med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku in hkrati izboljšajo prometno slabe razmere na obstoječi prometni mreži. Približno 1,6 km dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (G2-105/0256 Novo mesto-Metlika) na zahodu pa na Šmihelsko cesto (R3 664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma  na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.

Na trasi južne zbirne ceste bo urejenih več križišč s priključnimi kraki do obstoječe cestne mreže, površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, prav tako pa tudi vsi potrebni infrastrukturni vodi.

Stališča do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN JZC

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN za južno zbirno cesto. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča je s sklepom št. 350-0030/2018 (610) z dne 23. 12. 2022 zavzel župan in so do sprejema prostorskega akta javno objavljena na oglasni deski ter na spletni strani Mestne občine Novo mesto.

Datoteke

Izhodišča za pripravo OPPN JZC

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je bil javno objavljen predlog izhodišč v času od 24. 11. 2021 do 15. 12. 2021. Javna predstavitev predloga izhodišč je bila dne 8. 12. 2021 na Šolskem centru Novo mesto. Na predlog izhodišč so lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podali pripombe in predloge, ki so prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. 
Izhodišča so bila potrjena s Sklepom o pripravi OPPN z dne 7. 1. 2022.

 

Datoteke

Sklep o pripravi OPPN JZC

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 7. 1. 2022 objavljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto (DUL, št. 1/2022), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN za južno zbirno cesto (GPI, d.o.o., januar 2022).

Datoteke

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN JZC

Javna razgrnitev  dopolnjenega osnutka OPPN poteka od 22. 9. do vključno 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu).

Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), Novo mesto.

Dodatna javna obravnava na podlagi predloga krajevnih skupnosti bo v četrtek, 20. 10. 2022 ob 16. uri v Šolskem centru Novo mesto, Šegova ulica 112, predavalnica N4_1,  4. nadstropje, novi trakt.
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila. Javne obravnave se lahko udeležijo občani brez predhodne prijave.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku prostorskega akta na naslednje načine:

  • pisno na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
  • po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si
  • na mestu javne razgrnitve z vpisom v knjigo pripomb
  • na javni obravnavi ustno na zapisnik.

Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

Informacija v zvezi z morebitnim nasprotjem interesov, kot ga določa predpis, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, je navedena v prilogi gradiva dopolnjenega osnutka.


Razgrnjeno gradivo se nahaja pod zavihkom Dopolnjen osnutek.

Datoteke

nazaj