Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Občinski podrobni prostorski načrt za južno zbirno cesto (OPPN JZC)

Zadnja sprememba: 10. 01. 2022

Status: v pripravi

Mestna občina Novo mesto vodi postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto - OPPN JZC, ki je načrtovana že z Občinskim prostorskim načrtom MONM z namenom, da se prometno prekrvavi južni del mesta, kjer je z OPN načrtovano območje za razvoj novih stanovanjskih in poslovno stanovanjskih sosesk med Šmihelom, Regrčo vasjo, Regrškimi Košenicami in sosesko K Roku in hkrati izboljšajo prometno slabe razmere na obstoječi prometni mreži. Približno 1,6 km dolga južna zbirna cesta se bo na vzhodu navezala na Belokranjsko cesto (G2-105/0256 Novo mesto-Metlika) na zahodu pa na Šmihelsko cesto (R3 664/2501 Gaber-Uršna sela-Novo mesto) oziroma  na predvideno zahodno obvoznico Novega mesta, ki je načrtovana z Državnim prostorskim načrtom za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline.

Na trasi južne zbirne ceste bo urejenih več križišč s priključnimi kraki do obstoječe cestne mreže, površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, prav tako pa tudi vsi potrebni infrastrukturni vodi.

Izhodišča za pripravo OPPN JZC

Na spletni strani Mestne občine Novo mesto je bil javno objavljen predlog izhodišč v času od 24. 11. 2021 do 15. 12. 2021. Javna predstavitev predloga izhodišč je bila dne 8. 12. 2021 na Šolskem centru Novo mesto. Na predlog izhodišč so lahko zainteresirana javnost, nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci urejanja prostora v času objave gradiva podali pripombe in predloge, ki so prispevali h končnemu oblikovanju izhodišč. 
Izhodišča so bila potrjena s Sklepom o pripravi OPPN z dne 7. 1. 2022.

 

Datoteke

Sklep o pripravi OPPN JZC

V Dolenjskem uradnem listu je bil dne 7. 1. 2022 objavljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za južno zbirno cesto (DUL, št. 1/2022), s katerim so bila tudi potrjena Izhodišča za pripravo OPPN za južno zbirno cesto (GPI, d.o.o., januar 2022).

Datoteke

nazaj