Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN 3)

Status: veljaven

Območje SDZN 3 se nahaja na zahodnem delu naselja Novo mesto in v osrednjem delu soseske Podbreznik, na katerem je v veljavi Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02, 80/12 in Dolenjski uradni list, št. 25/20: v nadaljevanju: ZN). Območje SDZN 3 znotraj ZN obsega enote enklav E1 in E2, Tehnološkega parka T9 in T11 ter v manjši meri gradbeno parcelo osrednje cestne zanke.

Pri izdelavi zazidalnih preizkusov za enklavi E1 in E2 se je izkazalo, da je faktor zazidanosti (FZ) gradbenih parcel, ki je določen posredno (dopustni tlorisni gabariti objektov z odstopanjem in grafično opredeljene gradbene parcele), manjši kot na nekaterih ostalih delih veljavnega akta. Glede na zahteve trga in potrebe po stanovanjih (oskrbovanih, javnih najemnih in za trg) je bila težnja investitorjev, da se faktor zazidanosti poveča in s tem približa določilom za tovrstne podrobne namenske rabe prostora in pri tem še vedno upošteva osnovni koncept samega zazidalnega načrta, ki poudarja pomen zelenih površin in krajinskih ureditev v območju. Pri projektiranju se je izkazalo, da je določila glede dopustnega gabarita kleti smiselno dopolniti na podoben način, kot že veljajo za nekatere stanovanjske bloke, kjer je dopustno združevanje kletnih etaž dveh do največ treh objektov. Pogoji za gradnjo v enotah T9 in T11 so dopolnjeni z možnostjo gradnje vrtca. V območju gradbene parcele Osrednje cestne zanke je poleg že načrtovanih parkirnih mest dopustno urediti dodatna parkirna mesta.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Podbreznik (SDZN 3)

Dolenjski uradni list, št. 22/23.

Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 - NPB 3

 

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


Predpisi, na katere dani predpis vpliva:

  1. Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik, Uradni list RS, št. 74/02 in nadaljni;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Podbreznik, Uradni list RS, št. 80/12;
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Podbreznik – SDZN 2; Dolenjski uradni list št. 25/20.

 

Datoteke

nazaj