Občinski podrobni prostorski načrt Grad Grm

Status: veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt Grad Grm (v nadaljevanju: OPPN) obravnava območje na vrhu vzpetine Grm v Novem mestu, kjer stoji grad Grm z delom grajskih površin, ki so ostale od nekdaj celovitega grajskega kompleksa. V prejšnjem stoletju je bil najprej z  individualno stanovanjsko gradnjo pozidan severni del grajskih površin, v 70. letih pa še južni del zaradi širitve takratne Industrije motornih vozil (IMV). Grajski kompleks je postal prostorsko utesnjen, njegova nekdaj strateška lega na vrhu enega izmed novomeških gričev je tako v prometnem, vsebinskem kot vizualnem smislu izgubila pomen, hkrati pa je grad tudi v mentalni podobi meščanov izginil v pozabo. Zunanje površine okrog gradu so bile prepuščene stihijski rabi, posegom v reliefno strukturo ter propadu parkovnih ureditev.

Območje gradu Grm ima za Novo mesto kot hitro razvijajoče se regionalno središče in uspešno gospodarsko mesto večplasten pomen, saj ima velik potencial tako iz kulturno-zgodovinskega, reprezentančnega, oblikovalskega kot tudi rekreacijskega vidika.

Namen OPPN je, da se z določitvijo pogojev za gradnjo in posege na tem območju omogoči postopno revitalizacijo in oživitev  grajskega kompleksa. Pogoji za urejanje se nanašajo na območje gradu z zunanjimi površinami, kapelo Božjega groba, vodohran, vilo na naslovu Trdinova ulica 25 in nekdanjo vrtnarjevo hišo z rastlinjakom, na ureditev stičnega območja grajskega kompleksa s sosednjo stanovanjsko pozidavo na severu in tovarno avtomobilov na jugu ter zagotovitev potrebne prometne in druge infrastrukture.

Temeljni koncept je v zasnovi prenove zelenih površin kot glavnih nosilk javnega dogajanja. Zelene površine so namenjene druženju ljudi, rekreaciji, prireditvam na prostem, otroški igri in počitku. Razporejene so po celotnem območju urejanja. Načrtovana je tako izvedba novih parkovnih ureditev kot tudi obnova in vzdrževanje obstoječih. Parkovne ureditve so povezane s sistemom pešpoti in cest. Površina območja urejanja je približno 6,2 ha.

 

nazaj