Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105) /SDLN za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste - 2/

Status: veljaven

Skozi Novo mesto poteka del državne ceste R3 651, odsek 0252 Karteljevo – Novo mesto (Bučna vas), ki je bila z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 116/07) prekategorizirana iz glavne ceste drugega reda (GII 105) v regionalno cesto tretjega reda (R3 651). Cesta se od krožnega križišča proti mestnemu jedru nadaljuje kot lokalna cesta LG 299261. V krožišču se stikajo še kraki Mirnopeške ceste (R3-641/1198), Andrijaničeve ceste (R3-641/0399), krak v Tržiško ulico in krak v vrtni center Kalia.

Regionalna cesta R3 651 se ureja z Lokacijskim načrtom za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105 (Uradni list RS, št. 74/02 in 31/06 – popr.) oz z njegovimi spremembami in dopolnitvami, ki so bile sprejete z občinskim odlokom v juliju 2007 (Uradni list RS, št. 68/07).

S tem odlokom se na novo ureja odsek Ljubljanske ceste, to je del državne ceste od km 2.425 do km 3.060 in del občinske ceste (od km 3.060 do km 3.190), krožno križišče se rekonstruira v skladu s potrebnimi elementi glede na predvideno povečanje prometnih obremenitev, posledično se rekonstruirajo priključki ter rekonstruira del Andrijaničeve ceste. Severno od krožnega križišča se ureja novo semaforizirano križišče s priključnimi cestami, ki ostaja na enaki lokaciji kot je že predvidena v veljavnem lokacijskem načrtu. Priključni kraki se nekoliko razširijo zaradi dodatnih pasov za leve zavijalce.

Spremembe in dopolnitve, so nastale zaradi dodatnih prometnih obremenitev in novo načrtovanega trgovskega centra SV od krožnega križišča. Sama navezava trgovskega centra na državno cestno omrežje je obdelana v dveh fazah.

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - R3 651 (prej glavna cesta GII 105)

Uradni list RS, št. 80/12


Predpisi, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste GII 105, Uradni list RS, št. 68/07;
  2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47, Uradni list RS, št. 106/11, 22/12 (popr.);
  3. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  4. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, Uradni list RS, št. 77/10;
  5. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Vrtni center Bučna vas v Novem mestu, Uradni list RS, št. 3/06.

Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bučna vas - vzhod 2, Uradni list RS, št. 56/14.

 

Datoteke

nazaj