Občinski podrobni prostorski načrt Poganški vrh

Status: veljaven

Občinski podrobni prostorski načrt Poganški vrh (v nadaljevanju: OPPN) je v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) opredeljen v okviru enote urejanja prostora NM/23-OPPN-f.

Stanovanjska soseska Poganški vrh, se nahaja v južnem obrobju osrednjega dela Novega mesta na območju KS Gotna vas. Leži na planjavi zahodno od glavne ceste G2-105 Novo mesto - Metlika (v nadaljevanju besedila: glavna cesta) med lokalno cesto LC 295090 Poganci – Stranska vas (v nadaljevanju besedila: lokalna cesta) na jugu in nekdanjim vojaškim kompleksom Jedinščica na severu. Območje OPPN obsega površino velikosti približno 3,60 ha.

Območje OPPN Poganški vrh, se deli na območje obstoječe soseske ki jo v celoti naseljujejo Romi, ter na območje predvidene širitve in je v pretežni meri namenjena za individualno stanovanjsko gradnjo. Znotraj OPPN so predvidene prostorske ureditve, in sicer: ureditve objektov in površin obstoječe soseske, zapolnitve praznih površin znotraj obstoječe soseske, ureditve novih stavbnih zemljišč za individualne stanovanjske hiše, večnamenski objekt, večstanovanjski objekt in za začasne bivalne enote, prometne ureditve in ostale infrastrukturne ureditve ter ureditve zelenih površin.

nazaj