Lokacijski načrt za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Status: veljaven

V območje urejanja so vključeni območje obstoječe komunalne deponije Leskovec in površine, ki so potrebne za ureditev Centra za ravnanje z odpadki – površine za razširitev obstoječe deponije, ureditev pripadajoče komunalne in cestne infrastrukture in površine za sprotno ter dokončno sanacijo območja ter površine v najožjem vplivnem območju.

Določila lokacijskega načrta postavljajo pogoje urejanja za:

– zapiranje in sanacijo obstoječe deponije,

– ureditev novih površin za odlaganje odpadkov,

– izgradnjo nove in preureditev obstoječe prometne infrastrukture,

– izgradnjo drugih infrastrukturnih naprav in objektov na območju lokacijskega načrta,

– sanacijo celotnega območja deponije.

Območje lokacijskega načrta obsega 24 ha in se deli na območje izključne rabe (površine znotraj ograje), kjer so predvideni vsi posegi, za katere ta lokacijski načrt določa pogoje, in območje omejene rabe (med ograjo deponije in mejo območja lokacijskega načrta), kjer se zaradi ožjega vplivnega območja deponije in vidnega stika ohranja primarna raba prostora in ni dovoljeno krčenje gozdnih površin. Predvideno je fazno urejanje območja.

Odlok o lokacijskem načrtu za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Uradni list št. 92/99.


Predpis, ki spreminja dani predpis:

  1. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, Uradni list RS, št. 63/00 in 45/12 - obv. razl.


Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj