Ureditveni načrt oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu

Status: veljaven

Območje urejanja je namenjeno širitvi trgovske dejavnosti z rekonstrukcijo in dozidavo obstoječe blagovnice ter upravi podjetja, gradnji poslovnega objekta na lokaciji sedanjega skladiščnega objekta, manipulativnim površinam ter parkiriščem za obiskovalce in zaposlene, namestitvi kontejnerja za prodajo gospodinjskega plina, gradnji stanovanjskega ali poslovno-stanovanjskega objekta v zalednem, jugovzhodnem delu območja (v pritličju za sorodne (trgovske) dejavnosti ter v nadstropjih za stanovanja), ureditvi kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni cesti z avtobusnim postajališčem, gradnji paviljona ob dovozni cesti v območje ter sanaciji sten kamnoloma z zasaditvijo.

Odlok o ureditvenem načrtu oskrbnega centra Mercator - KZ Krka ob Šentjernejski cesti v Novem mestu

Uradni list RS, št. 21/99.


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta oskrbno – servisnega centra ob Šentjernejski cesti v Novem mestu, Uradni list RS, št. 63/01;
  2. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto, Uradni list RS, št. 101/09.


nazaj