Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1

Status: veljaven

Občinski lokacijski načrt Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1 (v nadaljevanju: OLN PSC Mačkovec-1), je bil sprejet oktobra 2006 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/06. V Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09 in nadaljnji) obsega dve enoti urejanja, in sicer NM/12-OPPN-b in NM/12-OPPN-g.

Spremembe in dopolnitve OLN PSC Mačrkovec-1  se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev v coni I.B-sever (EUP NM 12-OPPN-b)  in izhajajo iz programskih in tehnoloških potreb investitorjev, ki posledično delno vplivajo na tlorisne in višinske gabarite ter nekatere ostale pogoje za oblikovanje objektov. Ob izdelavi projektnih dokumentacij je bilo namreč ugotovljeno, da bo potrebno na objektih izvesti določene racionalizacije in izboljšave projektov, katerih izvedba na podlagi  določil osnovnega OLN PSC Mačkovec-1 ni možna. SD OLN  v grafičnih prikazih  vključujejo tudi nove ureditve na stičnem območju z lokacijskim načrtom za avtocesto na odseku Hrastje – Lešnica, ki so bile usklajene v okviru priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto. Ostale spremembe  se nanašjo na upoštevanje smernic nosilcev urejanja prostora in uskladitev posameznih določb odloka z novo zakonodajo.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1

Uradni list RS, št. 62/10.

Celotno gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto.


 Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec-1/2, Uradni list RS, št. 28/12;
  3. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.

Predpis, na katerega dani predpis vpliva:

  1. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec – 1, Uradni list RS, št. 107/06.

 

Datoteke

nazaj