Občinski podrobni prostorski načrt za sosesko Brod – Drage

Status: veljaven

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za sosesko Brod – Drage (v nadaljevanju: OPPN) se nahaja na zahodnem obrobju Novega mesta, na razgibanem terenu v zaledju obstoječe stanovanjske soseske Brod. Na V delu meji na kmetijske površine v ravninskem delu, pod blokovno zazidavo Ulica Slavka Gruma.  Meja obravnavanega območja je na S delu definirana z obstoječo stanovanjsko sosesko na Brodu oziroma z zbirno mestno cesto LZ 299131 (cesta Brod). Na V in J delu območja poteka meja po robu kmetijskih površin. Zahodni del območja meji na gozdni rob.

Območje OPPN je v namenjeno predvsem mešani stanovanjski gradnji z možnostjo opravljanja dejavnosti za potrebe soseske ter je razdeljeno na šest ureditvenih enot: UE1 - območje večstanovanjskih stavb (1a: stolpiči, 1b: vila bloki, 1c: vila duplexi); UE2 - območje individualnih stanovanjskih stavb (2a: prostostoječe hiše, 2b: mešana gradnja (vrstne hiše in/ali hiše v nizu in/ali dvojčki in/ali prostostoječe hiše); UE3 - območje za večnamensko stavbo (večstanovanjska stavba ali večstanovanjska stavba z dejavnostmi ali stavba za dejavnosti: gostinske, upravne, trgovsko-storitvene in družbene);  UE4 - območje obstoječe pozidave;  UE5 - območje urejenih zelenih površin (5a: zelene površine za rekreacijo in prosti čas (igrišča, sprehajalne poti), 5b: ostale zelene površine)); UE6 - območje, namenjeno za gradnjo infrastrukture.

 

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage

Uradni list RS, št. 113/09.

 


 

Predpisa, ki spreminjata dani predpis:

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sosesko Brod – Drage, Uradni list RS, št. 45/11.
  2. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Mrzla dolina – zahod, Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 62/13.

 


 

nazaj