Lokacijski načrt za vodovod Grčevje

Status: veljaven

Lokacijski načrt ( v nadaljevanju LN) obravnava izgradnjo vodovoda na južnem pobočju Grčevskega hriba nad širšim območjem Otočca. Obravnavano območje na vzhodu meji na vas Paha, na severu na Občino Trebnje, na jugu je omejeno s potokom Lešnica ter na zahodu Golušnikom in Kamenjem. Področje zajema več manjših zaselkov: Srednje in Gorenje Grčevje, Štravberk, Sela pri Štravberku in Koti. Področje je geografsko zelo razgibano, saj sega od 328 do 605 m. Oskrba vodovoda Grčevje je predvidena iz obstoječega vodovoda Herinja vas – Paha, ki je sestavni del centralnega vodovoda Novo mesto.

Predlagani posegi se načrtujejo tako, da se predviden vodovodni sistem navezuje na obstoječi vodovodni sistem, ki se napaja iz Novega mesta preko sistemov črpališč in vodohranov Črešnjice, Herinja vas in Vrh pri Pahi. V skladu z LN se predvideva, da se bo preostali del Pahe in manjši del Srednjega Grčevja z izgradnjo ustreznega povezovalnega cevovoda napajal iz obstoječega vodohrana Vrh pri Pahi. Za pokritje preostalega dela obravnavanega področja se načrtuje izgradnja črpališč za prečrpavanje vode in vodohran nad Sv. Jurijem in vodohran Pri turnu nad Novo Goro. Izvedba, predvidena po LN, se izvajala fazno.

Odlok o lokacijskem načrtu za vodovod Grčevje

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 120/05.

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj