Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine

Status: veljaven

Skozi prostor Mestne občine Novo mesto poteka trasa predvidenega prenosnega plinovoda R45 za oskrbo Bele Krajine. Plinovod je skladno z Uredbo o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07) državna prostorska ureditev, ki se načrtuje z državnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju DPN).

Osnovni cilj izvedbe prenosnega plinovoda R45 za Belo Krajino je omogočiti oskrbo industrije in široke potrošnje na območju občin Novo Mesto, Semič, Črnomelj in Metlika. Zaradi razvoja potreb po večjih količinah zemeljskega plina v Beli Krajini v naslednjih letih, je Geoplin plinovodi d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe prenosa zemeljskega plina dolžan pravočasno ustvariti pogoje za povečan odjem oziroma novo točko odjema v slovenskem omrežju zemeljskega plina. S tem plinovodom bo industriji in široki potrošnji v Beli Krajini omogočen odjem zemeljskega plina. Z izgradnjo plinovodnega sistema se bodo ob povečanju porabe zemeljskega plina povečali energetski in ekonomski učinki ter zmanjšali okoljski vplivi.

Trasa plinovoda R45 poteka preko območja občine Novo mesto, Semič, Metlika in Črnomelj. Izgradnja prenosnega plinovoda vključuje polaganje plinovodne cevi, izvedbo povezave z obstoječim plinovodom M4/2 v Odcepu Lešnica in spremljajočih objektov. Na vseh odsekih trasa plinovoda poteka kot nova trasa v prostoru. Dolžina načrtovanega plinovoda R45 je 39.017 m; odsek plinovoda Odcep Lešnica - MRP Črnomelj je dolžine 33.992 m, odsek plinovoda Odcep Metlika – MRP Metlika je dolžine 5,025 m.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine

Uredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 77/10 dne 4.10.2010.

Gradivo je zaradi obsežnosti na vpogled le v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).

nazaj