Občinski lokacijski načrt za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900)

Status: veljaven

Območje lokacijskega načrta obsega prostor na obeh straneh glavne ceste, ki je potreben za rekonstrukcijo glavne ceste na odseku od km 4.320 do km 4.900. Obsega večinoma vrtove stanovanjskih in drugih objektov, ki ležijo ob glavni cesti v območju naselja Dol. Težka Voda, v manjši meri pa tudi kmetijski prostor ob cesti. Ureditveno območje meri približno 0,82 ha.

Predmet občinskega lokacijskega načrta za rekonstrukcijo ceste G2-105/256 skozi Dol. Težko Vodo (od km 4.320 do km 4.900) je rekonstrukcija te ceste, in sicer razširitev ceste na enotno širino in vse prostorske ureditve, vezane na rekonstrukcijo ceste v dolžini približno 600 m, in sicer: razširitev obstoječega vozišča, dograditev pločnika za pešce, ureditev novega obojestranskega avtobusnega postajališča in odstranitev obstoječega,  preureditev obstoječih priključkov na glavno cesto,  izgradnja novih in prestavitev oziroma rekonstrukcija obstoječih zidov, odvodnjavanje meteornih voda s pločnika in ceste, ureditev in zaščita brežin, ureditev prometne signalizacije,  javne razsvetljave, odstranitev dveh stanovanjskih objektov ob glavni cesti v km 4,720 in 4.740, ukinitev obstoječe dovozne poti v km 4,725 in določitev novih javnih poti.

Koncept ureditve prinaša ustreznejšo ureditev cestišča G2, pa tudi izboljšanje varnosti pešprometa, ki se zdaj odvija po cesti ali ob njej.

nazaj