Lokacijski načrt primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 2. faza

Status: veljaven

Lokacijski načrt določa del primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu in obravnava:
- območje poteka trase plinovoda od odcepa na plinovodu Ločna-Bršljin na Mestnih njivah do rekonstrukcije križišča Ceste herojev, Ceste komandanta Staneta, Kettejevega drevoreda in Ljubljanske ceste;
- območje poteka trase plinovoda od križišča novega mostu na Loki
in Partizanske ceste do merilno-regulacijske postaje bolnica;
- merilno-regulacijski postaji center in bolnica;
- trasi elektro kablov do merilno regulacijskih postaj.

Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu – 2. faza

Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91-popr..

Gradivo je na vpogled v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (Urad za prostor, I. nadstropje).


Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  1. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin–RTP Gotna vas, Uradni list RS, št. 9/11;
  2. Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline, Uradni list RS, št. 102/12.


Datoteke

nazaj