Državni prostorski načrt za državno cesto od AC A2 Ljubljana - Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline

Status: veljaven

Vpogled v postopke priprave državnih prostorskih aktov je možen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od avtoceste A2 Ljubljana–Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline

Uradni list RS, št. 102/12.


Predpisi (v Mestni občini Novo mesto), na katere dani predpis vpliva:

 1. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 26/11 - obv. razl., in 4/12 - teh. popr.);
 2. Odlok o zazidalnem načrtu Podbreznik (Uradni list RS, št. 74/02);
 3. Odlok o zazidalnem načrtu Adria (Uradni list RS, št. 92/02, 62/04 - popr. in 101/09 - OPN MONM (140. člen), 62/11);
 4. Odlok o sprejetju ureditvenega načrta razdelilne postaje 110 kV Hudo - 1. faza z razpletom daljnovodov (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/89);
 5. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Poslovno-storitvena cona Mačkovec - 1 (Uradni list RS, št. 107/06, 62/10 in 28/12);
 6. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2 - 105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720 (Uradni list RS, št. 46/03 in 101/09 - OPN MONM (140. člen));
 7. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Univerzitetni kampus Novo mesto (Uradni list RS, št. 118/06 in 64/08);
 8. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (Uradni list RS, št. 55/02 in 101/09 - OPN MONM (140. člen));
 9. Odlok o lokacijskem načrtu Revoz (Uradni list RS, št. 73/04, 101/09 - OPN MONM (140. člen), 9/11 in 46/11 - teh. popr.);
 10. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Mrvarjev hrib (Uradni list RS, št. 67/06);
 11. Odlok o ureditvenem načrtu pokopališča Srebrniče - I. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91 - popr.);
 12. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 39/10);
 13. Odlok o lokacijskem načrtu primarne mestne mreže plinovoda v Novem mestu - 1. faza, (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90);
 14. Odlok o lokacijskem načrtu primarne mreže plinovoda v Novem mestu - 2. faza (Skupščinski Dolenjski list, št. 6/91 in 11/91);
 15. Odlok o lokacijskem načrtu plinovoda za Posavje in Dolenjsko skozi Občino Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/89 in 11/90);
 16. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV RTP Bršljin-RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11);
 17. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Turistično območje Na Brezovici« (Uradni list RS, št. 86/11);
 18. Odlok o zazidalnem načrtu Župnca 1 (Uradni list RS, št. 84/02).

 

Datoteke

nazaj