zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto

datum: 22. 07. 2020

ZAPISNIK SEJE
Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto,

ki je potekala v sredo, v sredo, 17. junija 2020 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

Predlagan dnevni red:

 

 

 1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda
 2. Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto
 3. Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto
 4. Pregled aktivnosti v zvezi z načrtovanimi projekti v sklopu razpisa Programi krajevnih skupnosti
 5. Pregled aktivnosti v zvezi z obnovo in postavitvijo igral (Park EU, park pred KCJT)
 6. Načrtovane aktivnosti
 7. Razno

 

Prisotnost: Na seji so bili prisotni Luka Blažič, Ana Granda Jakše, Stojan Luzar, Cvetka Potočar, Urška Račečič Skrt, Peter Železnik in Matija Škof.

 

K 1. točki: Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

 

Na seji so bili prisotni vsi člani sveta KS Center, ki so potrdili predlagani dnevni red.

 

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Svet je soglasno potrdil predlagani dnevni red.

 

K 2. točki: Potrditev zapisnika predhodne seje sveta KS Center Novo mesto

 

Člani sveta so zapisnik predhodno prejeli po elektronski pošti.

 

SKLEP: Člani sveta so soglasno potrdili zapisnik predhodne seje.

 

K 3. točki: Pregled realizacije sklepov predhodne redne seje sveta KS Center Novo mesto

 

Matija Škof je predstavil sklepe prejšnje seje ter nekatere aktivnosti in dejstva, vezane na sklepe.

 

Skupina, pod vodstvom Francija Judeža, ki naj bi se ukvarjala z načrtovanjem aktivnosti v mestnem jedru, se še ni sestala. Matija škof bo ponovno pisal na MONM, da pričakujemo povabilo v skupino. Zaključne bilance še nismo prejeli, Ana Granda Jakše kontaktira občino za pridobitev bilance in jo posreduje članom sveta.

 

Predlog KS Center, da ta sofinancira ureditev razsvetljave na Ulici talcev v znesku 1.500 eur in ne 30 % je bil zavrnjen s strani MONM. Ali bo občina izvajal sanaciji trenutno ni znano.

 

Urška Skrt bo poiskala rešitve za tablo o pravilih vedenja za lastnike psov v Skritem parku. Ugotovljeno je, da dodaten koš za smeti v parku rastoče knjig ni bil nameščen. Pri prenosu upravljanja pitnika v Parku EU na Komunalo nismo bili uspešni. Izvajalec je uredil brajdo Skritem parku.

 

SKLEP:  Matija škof bo ponovno pisal na MONM, da pričakujemo povabilo v skupino. Ana Granda Jakše bo kontaktirala MONM za pridobitev bilance in jo posreduje članom sveta. Urška Skrt poišče rešitve za tablo v Skritem parku, namenjeno lastnikom psov o pravilih vedenja.

 

K 4. točki: Pregled aktivnosti v zvezi z načrtovanimi projekti v sklopu razpisa Programi krajevnih skupnosti

 

Glede na razporeditve nalog ter aktivnosti v zvezi z izvajanjem projektov v sklopu Programov krajevnih skupnosti je stanje glede načrtovanih projektov ter tekočega dogajanja sledeče:

 

 • Projekt označitve dostopov do Krke ni bil prijavljen zaradi nedorečenosti o uporabi smerokazov iz kataloga urbane opreme, prav tako še ni dokončno znan upravitelj tega področja pri MONM.
 • Na razpis je bil ponovno prijavljen projekt ureditve križišča med Vrhovčevo in Kratko ulico. Preko župana smo skušali skleniti dogovor s sosedi, vendar je kasneje župan Matijo Škofa obvestil, da se bo ta del skušal urediti celostno ob prenovo Rozmanova ulice.
 • V okviru projekta se bo izvedla ureditev stopnišč ob mostu v Ragov log.
 • Projekt osvetlitve parka rastoče knjige ni bil potrjen s strani MONM. Razlogi niso znani.
 • Projekt postavitve počivalnikov v Parku EU je bil potrjen s strani MONM. Preden se  gre v izvedbo, potrebno pridobiti mnenje Zavoda za varstvo narave in soglasje solastnikov.

 

 

SKLEP: Svet se je seznanil z aktivnostmi na posameznih projektih.  Ana Granda Jakše bo pridobila soglasji solastnikov parcele, na kateri bi postavili počivalnike.

 

K 5. točki: Pregled aktivnosti v zvezi z obnovo in postavitvijo igral (Park EU, park pred KCJT).

 

Ana Granda Jakše je predstavila aktivnosti povezane z obnovo in postavitvijo igral. V dogovoru z občino smo predlagali, da bi igrala z igrišč na Loki bi postavili v park pred Kulturni center Janeza Trdine. Financiranje ter izvedbo bo prevzela MONM. S potencialnim izvajalcem ter predstavniki občine sta se Ana Granda Jakše ter Peter Železnik dobili ter določili potencialni lokaciji. Dokončno lokacijo bo v skladu z načrtovanimi posegi v park zaradi gradnje novih objektov ter zaradi bližine spomenikov določila MONM.

 

Na občino smo poslali natančen popis s potrebnimi sanacijami igral v parku EU, ki jih bodo izvedli pristojni iz Zavoda Novo mesto. V okviru razpisa za nakup in obnovo igral bomo zamenjali dve dotrajani leseni igrali z novim plezalom piramida, pod zip line postavili dodatne zaščitne podloge. Delež sofinanciranja s strani občine znaša 50%, izvajalca je prav tako preko javnega poziva izbrala MONM.

 

SKLEP: Člani sveta so se seznanili z aktivnosti.

 

K 6. točki: Načrtovane aktivnosti

 

Člani sveta so predlagali, da se tradicionalni piknik, ki smo ga vsako leto izvedli v septembru letos prestavi v čas proti koncu počitnic.

 

SKLEP: Člani sveta so določili, da se piknik izvede 29. 8. 2020.

 

K 7. točki: Razno

 

Urška Skrt je predlagala, da se na MONM dogovori za sestanek, na katerem bi se pogovorili o upravljanju objektov, ki so v lasti MONM in ki jih postavimo ali obnovimo v sklopu Projektov MONM (npr. pitnik v parku EU,…).

 

Komunalo Novo mesto je potrebno kontaktirati ponovno, ter jih opozoriti, da se na Bregu pri stopnišču še vedno pojavlja smrad. MONM še ni vrisala dodatnih parkirišč za Jakčevim domom. Ana Granda Jakše je opozorila, da je Zveza svobodnih sindikatov čez pet lastniških parkirišč, ki so jih sicer uporabljali stanovalci brega, postavil verigo, vendar parkirišč ne uporabljajo. Predlagala je, da bi na občino naslovili pobudo za odkup ali najem zemljišča za zagotavljanje parkirišč prebivalcem Brega.

 

SKLEP: Matija Škof se bo na občini dogovoril za sestanek glede upravljanja objektov. Ana Granda Jakše bo občino kontaktirala glede vrisa parkirišč ter pobude za najem ali odkup zemljišča za parkirišča.

 

 

 

Zapisala:

Matija Škof

Ana Granda Jakše

 

 

V Novem mestu, 22. 7. 2020

 

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center

Matija Škof

novice

08. oktober, KS Center

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

27. september, KS Center

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (SDUN 2)

V četrtek se začenja javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta (v nadaljevanju: SDUN 2). Javna razgrnitev bo tako potekala od 30. 9. 2021 do vključno 2. 11. 2021. Javna obravnava bo v sredo, 20. oktobra 2021 ob 16.00 v sejni dvorani Mestne občine ...

več >

02. april, KS Center

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/14-a, ID 2177

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje družba D-LAN, gradbeništvo, d.o.o., Glavni trg 27, 8000 Novo mesto vodi postopek lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev veljavnega izvedbenega akta – OPN MONM za objekt na Glavnem trgu 27 (parc. št. 1656, k.o. Novo mesto) v EUP NM/14-a.

več >

03. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Spoštovani. Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 10. marca 2021, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu oziroma na daljavo, preko aplikacije ZOOM. Povezavo boste prejeli naknadno.

več >

22. februar, KS Center

Javno naznanilo: OPPN Novi trg

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta Novi trg (v nadaljevanju: OPPN Novi trg), ki ga je pod št. P-2016/37, februar 2021, izdelalo podjetje GPI d.o.o. in Okoljsko poročilo za občinski podrobni prostorski načrt Novi trg, ki ga je pod št. 265/17, april 2018, dopolnitev junij 2018 izdelal BOSON d.o.o.

več >

11. januar, KS Center

ANKETNI VPRAŠALNIK

V Svetu Krajevne skupnosti Center Novo mesto si želimo (in vas k temu redno vabimo), da se na nas obračate tudi s problemi in pobudami za lepše življenje v naši krajevni skupnosti in njeni okolici. V kolikor je to v naši moči, vedno poskušamo najti ustrezno rešitev in jo udejanjiti.

več >

06. december, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek, 14. decembra ob 18:00 na daljavo, preko aplikacije ZOOM. Povezavabo na voljo naknadno.

več >

29. november, KS Center

Adventni čas in lepe želje

Drage sokrajanke in sokrajani. Zadnjih pet let smo na vrata naših domov na prvo adventno nedeljo obešali venčke, ki smo jih s skupnimi močmi izdelovali na delavnicah v Gostišču na trgu. Letošnje leto je žal drugačno. Delavnice zaradi omejitev za zajezitev epidemije Covida 19 žal nismo mogli izvesti.

več >

22. julij, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto

ZAPISNIK SEJE Sveta krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki je potekala v sredo, v sredo, 17. junija 2020 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

10. junij, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. junija 2020 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >