zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

datum: 09. 03. 2023

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 01.02.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

Predlagan dnevni red: 

1. Ugotavljanje prisotnosti in potrditev dnevnega reda

2. Predstavitev delovanja novim članom in razprava o načinu delovanja Sveta KS

3. Razprava o projektih v okviru Programov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto 2023

4. Razprava o pozivu Komunale Novo mesto glede ureditve odjemnih mest

5. Razno    

K 1. točki: Na seji so bili prisotni Matija Škof, Sandra Anzulović, Stojan Luzar, Cvetka Potočar, Tomaž Budja, Luka Blažič, Kaja Papić.  

SKLEP: Seja je bila sklepčna. Prisotni so soglasno potrdil predlagani dnevni red.    

 

K 2. točki: Predstavitev delovanja novim članom in razprava o načinu delovanja Sveta KS  

Matija Škof je predstavil poslanstvo in vlogo Sveta krajevne skupnosti v občini in način delovanja ter predstavil ključne in ustaljene letne aktivnosti.

Na predlog Luke Blažiča so člani razpravljali o terminih rednih sej sveta. Dogovorili so se, da bodo seje vsako drugo sredo v mesecu.  

Luka Blažič je predlagal, da se ustvari skupna mapa dokumentov, do katere lahko dostopamo vsi člani sveta.  

Luka Blažič je predlagal, da se aktivno zbira elektronske naslove krajanov, da se čim več komunikacije izvaja preko elektronske pošte.

Matija Škof je člane seznanil, da imamo trenutno v bazi že preko 130 elektronskih naslovov s privolitvijo krajanov za obveščanje.

Člani se strinjajo, da se elektronske naslove tudi v naprej aktivno pridobiva pri raznih akcijah.  

Glede obveščanja krajanov o posameznih aktivnosti, so se člani dogovorili, da se bo natisnilo več različnih vabil, da ne bo članica Cvetka Potočar, katere telefonska številka je bila do sedaj navedena, preveč obremenjena s tem.  

SKLEP:  

- Seje sveta KS Center bodo vsako drugo sredo v mesecu ob 18h razen julij do avgust. Koledarsko za leto 2023: 8.3, 12.4, 10.5, 14.6, 13.9, 11.10, 8.11 in 13.12.  

- Pridobili bomo več informacij v zvezi z hranjenem dokumentov v oblaku in realizirali predlagano.  

- Na vseh srečanjih s krajani bomo aktivno pridobivali elektronske naslove.  

- Potrjevanje udeležbe si bomo porazdelili s pripravo različnih vabil, z različnimi kontakti članov.  

 

K 3. točki: Razprava o projektih v okviru programov krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto 2023  

Matija Škof je predstavil način prijave na ta razpis in način realizacije projektov. Kdor je pobudnik projekta prispeva vsebinski del, Matija Škof in Kaja Papić pripravita dokumentacijo, poskrbita za ustrezno prijavo projekta in njegovo realizacijo, v kolikor ni dogovorjeno drugače.  

Matija Škof je predlagal, da se letos prijavi naslednje projekte:  

• Informativne table ob Župančičevem sprehajališču, Projekt bo se moralo v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave izvesti že v prejšnjem letu, a se bo izvedel v tem. Celotne vrednost projekta je ocenjena na 1.500 eur z DDV-jem.  

• Skriti park. V Skritem parku je potrebno urediti del, kjer je pesek, saj se je razširila trava. Potrebno je tudi poskrbeti za zasajene rastline.   • Ograja ob stopnicah pri Sodišču, ki gredo proti Vrhovčevi ulici. Na pobudo Matije Škofa, si je arhitektka Natalija Zanoški ogledala stopnišče pri Sodišču in predlagala, da se popeska obstoječa ograja. V zvezi s tem bomo pozanimali pri ponudniku tovrstnih storitev.

 • Ograja za zaščito zelenice na Jerebovi 16. Stanovalcem bloka na Jerebovi 16 bi prav prišla ograja za zaščito zelenice za blokom, kjer so pogosto parkirana vozila. Potrebno je preveriti lastništvo zemljišča in na podlagi tega oceniti možnost izvedbe.  

• Vadbena naprava v Ragovem logu. Tudi letos pa smo v dogovarjanju s KS Majde Šilc za skupno postavitev vadbene naprave na prostem v Ragovem Logu. Gre za naprave, ki bi bile narejene pretežno iz lesa, podobno kot so naprave pri Sv Roku. Kontaktna oseba v zvezi s tem projektom je Almir Džamdžić, s katerim se je Matija Škof že sestal na MONM, kjer je bilo predstavljeno, katera soglasja bo potrebno pridobiti. Pridobiti bo potrebno soglasja s strani ZRSVNNM, Zavoda za gozdove in ZVKDNM-ja. S KS Majde Šilc je dogovorjeno, da vsak od krajevnih skupnosti prispeva enak delež. Prijavitelj projekta bo KS Majde Šilc.  

SKLEP: Ob pridobitvi potrebnih soglasij oziroma pozitivnih mnenje in uspešni prijavi projektov na razpise, se realizira vse projekte.    

K 4. točki: Razprava o pozivu Komunale Novo mesto glede ureditve odjemnih mest  

Od Komunale Novo mesto smo prejeli poziv, da podamo predloge za ureditve odjemnih mest za odpadke v KS Center.  

Na podlagi razprave so člani sklenili, da se odzove na poziv z naslednjimi predlogi in pripombami:  

- Postavitev potopnih odjemnih mest na Vrhovčevi ulici (za stavbo Glavni trg 2)  

- Postavitev potopnih odjemnih mest pri sodišču oziroma zaporih (mikrolokacija se določi naknadno)    

Ob vzpostavitvi teh potopnih odjemnih mest se odstrani zabojnike za smeti v širši okolici.

 - Pred Vrhovčevo ulico 4 se zabojnike za smeti ogradi s strani.  

- Popraviti je potrebno ogrodje pri smeteh na Jerebovi ulici 20.  

- Na potopnih smeteh na Rozmanovi ulici je potrebno popraviti zabojnik za papir.    

Na Komunalo bodo naslovili tudi naslednje problematike:  

- Nekateri večji poslovni subjekti še vedno nimajo svojih zabojnikov na svojih površinah. Pred časom je bil sprejet odlok, ki naj bi od teh to zahteval. Ali se to izvaja v praksi? (Primer: na Linhartovi ulici so postavljeni zaklenjeni zabojniki od gostišča  na trgu na javni površini)  

- Pogosteje je potrebno prazniti steklovino. Še posebej v bližini lokalov. (Npr. na Dilančevi ulici)  

- Pred časom so bili premaknjeni zabojniki z Germove ulice na Šolsko ulico o čemer Svet KS Center ni bil obveščen. Zabojnik so bili prestavljeni na Šolsko ulico, na cestišče pod kegljiščem. Nova lokacija je popolnoma neprimerna, saj je cestišče že tako ozko v zvezi s čimer prejemamo številne pripombe krajanov.  

SKLEP: Člani so podprli predlagan odziv na poziva Komunale Novo mesto.    

K 5.točki: Razno   Od krajana smo prijeli elektronsko sporočilo z več pripombami vezanih na ureditev na območju in v bližini ulice Breg. Vse točke smo obravnavali, v zvezi z nekaterimi pa že posredovali na MONM.   Krajan je opozoril na naslednje problematike:  

• Cvelbarjeva ulica poškodbe vozišča. (e-mail krajana že posredovan MO) Na Cvelbarjevi ulici, po kateri se dnevno vozi večje število vozil. V zadnjih mesecih je nastalo več manjših poškodb na vozišču ter na delih ob strani, ki ga uporabljajo pešci. Del ob vozišču je pokrit z granitnimi kockami ter robniki. Poškodbe so zdaj že večje, robniki niso več učvrščeni in podlaga s kockami se na več delih razpada, kar bo po zimskem obdobju še slabše. Posledično to pomeni možne poškodbe na vozilih (se je že zgodilo) in bližnji okolici saj, ko vozilo povozi kocko, se le-ta odbije in se zakotali do prve ovire. Igor Tomažin z MONM si je ogledal poškodbe granitnih kock in bodo popravili spomladi.

  • Vhod v ulico Breg. (e-mail krajana že posredovan MO) Gre za neurejen vhod v enega izmed naših najbolj znamenitih četrti. Vhod v ulico Breg je zaraščen, drevesa so zapuščena, obstaja celo nevarnost nesreče, saj se nahajajo na strmem pobočju nad Pugljevo ulico, na kateri so parkirana vozila in služi kot zelo prometno sprehajališče ob Krki do Loke. Igor Tomažin z MONM je glede ceste (popravilo rešeta) na Mej vrti že lani posredoval koncesionarju za obnovo.  

• Hiša pri Sokolskem domu. (e-mail krajana že posredovan MONM) Hiša pri Sokolskem domu razpada, saj omet odpada na cestišče in ga bližnji stanovalci odstranjujejo redno. Nevarno težavo povzročajo tudi nezaščitena okna na Sokolskem domu, saj jih ob vetrovnem vremenu premetava, kar povzroči, da steklo pada na cestišče, ki se služi tudi kot pešpot. Takrat so na udaru tudi gume na vozilih. Člani smo se s problematiko seznanili.   • Ovinek na Sokolski ulici. (e-mail krajana že posredovan MONM) Ovinek na Sokolski ulici, se praviloma uporablja za vse drugo samo za pešce ne. krajan predlaga postavitev stebrička. Člani smo se s problematiko seznanili.  

• o Parkirišča v centru mesta (e-mail krajana že posredovan MONM) Prebivalci mestnega jedra ugotavljajo, da parkirišč še vedno primanjkuje, redarska služba je v tem delu mesta aktivna zelo redko in, da je parkiranje še vedno zelo neurejeno.   

• Luči na Bregu. Od krajanke smo dobili obvestilo, da na Bregu ne deluje luč javne razsvetljave. Posredovali smo na MONM a luč še vedno ni popravljena. (V času priprave zapisnika, je bila luč zamenjana.)  

 Ostalo:  

• Matija Škof je člane informiral, da se še vedno ureja status uradnih prostorov za KS Center na Rozmanovi ulici 10, saj je zadolžena za te zadeve na MONM na bolniški.  

• Ker je nova članica Sveta KS Center Sandra Anzulović oblikovalka, se je ponudila, da bo za potrebe KS Center izvajala grafično oblikovanje.  

• Matija Škof je člane seznanil, da Petri Budja z MONM  posredujemo popis investicijskih projektov iz preteklih let, za katere bo skušala zagotoviti, da se upravljanje prenese na ustrezne službe na MONM.   • Tomaž Budja se je javil, da bo skrbel za fotografiranje in shranjevanje fotografij na dogodkih KS.  

• Premalo smo aktivni na Facebook strani KS Center. Potrebno bo več aktivnosti členov na spletu, Luka Blažič pa je predlagal, da k sodelovanju povabimo tudi sokrajane. Člani smo se strinjali, da izvedemo povabilo.   

• Stojan Luzar je izpostavil dobro prakso na spletnem mestu občine Mirna Peč, kjer lahko občani razne problematike posredujejo ustreznim službam na občini.    

SKLEP: Člani so se seznanili z vsemi vsebinami te točke in predlagane rešitve soglasno podprli.    

 

Seja zaključena ob 20:45 uri.    

Zapisnik sta pripravila:   Kaja Papić in Matija Škof      

V Novem mestu, 01.02.2023  

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center  Matija Škof

novice

07. marec, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 15.01.2024 ob 18:45 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

07. marec, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v torek, 5. marca 2024, ob 18:00 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabimo vas na redno sejo Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto (v nadaljevanju KSCNM), ki bo potekala v ponedeljek, 15. januarja 2024, ob 18:45 v matičnih prostorih krajevne skupnosti na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 05.09.2023 ob 18:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

16. november, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER z dne 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center, Rozmanova 10, Novo mesto

več >

06. november, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Vabimo vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v ponedeljek 06.11.2023 ob 19:30 uri v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu

več >

03. oktober, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 17.05.2023 ob 18:00 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto

več >

04. september, KS Center

Seja sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto

Redna sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 05. septembra 2023, ob 18:30 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

29. maj, KS Center

ZAPISNIK REDNE SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO

ZAPISNIK SEJE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI CENTER NOVO MESTO z dne 08.03.2023 ob 19 uri v prostorih KS Center, Rozmanova ulica 10, Novo mesto.

več >

16. maj, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. maja 2023, ob 18:00 v prostorih KS Center na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >