zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 9. seje Sveta KS Drska

datum: 02. 11. 2019

dne 26.08.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 9. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 26.08.2019 z začetkom ob 19.00 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink,  Jožica Cekuta, Jožef Preskar , Majda Kavšek in Matjaž Kavšek.

ODSOTNI: Borut Jakše

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 7.  in 8. seje
  2. Osnutek poročila NO in odgovor na poročilo
  3. Razno

 

K 1.točki

Pregledan je  zapisnik 7. in 8. seje sveta KS Drska.

Sklep 7. Seje pod točko 2 , ki se glasi >> da je za potrebe Krajevne skupnosti Drska potreben nakup stojala za zastave na 3 krake<< še ni realiziran.

Za realizacijo  sklepa je potrebno najprej pridobiti 3 ponudbe.

Sklep.: Zapisnika 7. in 8. Seje sta potrjena s soglasjem vseh prisotnih članov.

 

K 2.točki

Osnutek poročila NO  in odgovor na poročilo

Svet KS Drska se je seznanil s poročilom o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja Krajevne skupnosti Drska v Zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2018.

Predsednica sveta je pripravila odgovor na prejeto poročilo s katerim se strinjajo vsi člani Sveta KS. 

Krajevna skupnost bo upoštevala priporočilo NO in sprejela  Poslovnik o delu sveta KS.

SKLEP:  Do naslednje seje predsednica pripravi osnutek Poslovnika o delu sveta KS Drska.

 

K 3.Točki

  • 3. 1 Občinski podrobni prostorski načrt za obvoznico Šmihel

Javna razgrnitev dopolnjenega prostorskega akta za obvoznico Šmihel  je potekala v prostorih MO Novo mesto  na Uradu za prostor in razvoj, Seidlova cesta1, Novo mesto od 26. junija do 16. avgusta 2019. Načrtovana cesta bo državna regionalna cesta R3 664/2501 Gaber-Uršna sela- Novo mesto, priključne ceste za Šmihel, Šolski center Novo mesto, Drsko in romsko naselje Šmihel pa se načrtujejo kot lokalne ceste.                                                             

  • 3.2 Volčičeva ulica – težave z visoko vodo ob večjih nalivih

Ob močnejših nalivih, kot je bil 24.08.2019, je  meteorna voda zopet poplavila Šegovo ulico pri Šolskem centru Novo mesto, ter se nato prelila na stranski ulici Volčičevo in Cesarjevo. Šolski center je pri asfaltiranju svojih površin izvedel tudi odvodnjavanje, vendar novi jaški ne požirajo vse vode in  ob večjih nalivih  še vedno zaliva nižje ležeči ulici, ju poplavi in zaliva kleti stanovanjskih hiš.

Sklep.:  Nujen je kontakt s predstavnikom Šolskega centra Novo mesto in podjetjem Komunala  Novo mesto za odpravo pomanjkljivosti pri zajemu meteorne vode s Šipčevega hriba in čiščenje zbiralnih jaškov za vodo.

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri                                                   

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska