zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 05. 05. 2023

dne 13.04.2023

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 3. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 13.04.2023 z začetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Jožica Cekuta, Matjaž Kavšek, Marjeta Saje Lukšič in Tatjana Medic.

ODSOTNI ČLANI.: Kavšek Iztok, Novak Aljaž.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje
 2. Objava razpisa za podelitev nagrad in priznanj
 3. Razno

K 1. točki

Zapisnik 2. seje sveta KS Drska je pregledan in potrjen s soglasjem vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

 

K 2. točki – Objava razpisa za podelitev nagrad in priznanj

Svet KS Drska razpisuje zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2023. Nagrade in priznanja  zaslužnim krajanom KS Drska se podeljujejo ob prazniku krajevne skupnosti Drska v mesecu juniju. Priznanja lahko prejmejo krajani KS Drska za prispevke k razvoju  in napredku  v KS, za večletno aktivno delo v KS, za izredne rezultate v širši družbeni skupnosti, za izredne dosežke na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, umetniškem, humanitarnem  ali organizacijskem področju.

Priznanja lahko prejmejo posamezniki, ki niso krajani KS Drska, za prispevke k razvoju oziroma napredku ter ugledu KS Drska, ali za večletno aktivno delo v KS Drska.

Priznanja lahko prejmejo podjetja, zavodi  ali društva za večletno sodelovanje pri delovanju in razvoju KS Drska.

Predlogi za podelitev priznanj se oddajo pisno na naslov Svet KS Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo meto do vklučno 30. Aprila 2023.

 

K 3. točki:  Razno

 • Ureditev čolnarne in njene okolice v Irči vasi in pod novim mostom

Z novo in lepo ureditvijo pešpoti okoli Portovala ter umestitvijo novega visečega mostu čez reko Krko, ostaja nedokončan in neurejen del v neposredni bližini obeh objektov – to je okolica čolnarne v Irči vasi. V ta namen je bil podan predlog, da se pripravi idejni projekt za izdelavo okolice čolnarne. Na MO Novo meto, se odda pobudo, za ureditev okolice čolnarne in položnejši dostop do začetka pešpoti okoli reke Krke. Istočasno se posreduje pobuda za dokončanje projekta brvi v Irči vasi, ki zajema ureditev pločnika, kolesarske poti in parkirišč na lokaciji med novo brvjo in križiščem v Irči vasi.

 

 • Nova kolesarska pot v Srebrniče

Pri novi kolesarski poti od pokopališča Srebrniče do Straže, je na vozišču označeno samo kolo, za pešce ni oznake. Hitrosti kolesarjev so velike, pešci pa nimajo pločnika, zato prihaja do negodovanja enih in drugih. Ker do Srebrnič ni pločnika, je nujno vrisati oznake za pešce na tem delu poti.

Sklep.: Na delu nove kolesarske poti med Srebrničami in Stražo je nujna postavitev kategorizacije kolesarske in pešpoti.

 

 • Naselje Srebrniče – odstranjeno ogledalo za varen izvoz na cesto

V naselju Srebrniče je za krajane pomemben dostop za vključevanje v promet  na državno Topliško cesto. Visoki podporni zidovi jim omejujejo pogled pri dostopu na cesto, že postavljeno ogledalo pa je bilo odstranjeno. Zakaj?

Sklep:  MO Novo mesto se posreduje potreba po namestitvi ogledal za varen dostop na cesto.

 

 • Razdelilnik sredstev po krajevnih skupnostih

Člane sveta zanima informacija, po kakšnem ključu se delijo sredstva MO Novo meto za redno delovanje KS. Ker je Svet KS prejel le odgovora kakšna je praksa razdelitve sredstev, s čemer nismo zadovoljni, kajti menimo, da bi KS Drska glede na njeno velikost pripadalo bistveno več sredstev. Pripravi se pobudo za spremembo razdelilnika sredstev in se pošlje županu.

 

 • Odstranitev dreves, ki so padla v vodo

V reki Krki so ob pešpoti v Portovalu  padla drevesa, katera bi bilo potrebno odstraniti.

Urejenost brežine bi bila z odstranitvijo teh veliko večja. Pobuda za ureditev se pošlje MO N.m.

 

 • Pohod ob žici Novega mesta

Združenje borcev za vrednote NOB organizira ob dnevu upora proti okupatorju in dnevu Osvobodilne fronte 27. aprila, pohod ob žici Novega mesta. Zbor pohodnikov za našo krajevno skupnost je ob 08,00 uri pri bunkerju na Šegovi ulici. Pohod se začne s pozdravnim govorom predstavnice sveta KS Drska Tatjane Medic. Zaključek pohoda je ob 11. uri s kulturnim programom pri Pumpnci.

 

 • Postavitev table za osmrtnice na ulici Slavka Gruma

Na ulici Slavka Gruma naproti trgovine Tuš je bila pred njeno prenovo postavljena tabla za osmrtnice. Ker do danes omenjena tabla še ni postavljena, se o njeni namestitvi povpraša na Komunali Novo mesto.

 

 • Praznik krajevne skupnosti Drska

Praznik krajevne skupnosti  bomo letos praznovali v soboto, 17. junija.

 

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri

Tajnica KS Drska:                                                                             Predsednica KS Drska:

   Jožica Cekuta                                                                                             Mira Retelj

novice

28. marec, KS Drska

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Oddaja predlogov do 30. aprila 2024

več >

06. marec, KS Drska
 ČISTILNA AKCIJA 2024

ČISTILNA AKCIJA 2024

Zbor dne 16.3.2024 ob 09.00 uri pri Atmosferi. VABLJENI !!!

več >

06. marec, KS Drska
01. marec, KS Drska
12. december, KS Drska
 voščilo 2024
29. november, KS Drska
 Vabilo na predavanje

Vabilo na predavanje

Ravnanje z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov. 11.12.2023 ob 17:00

več >

13. november, KS Drska
18. september, KS Drska
 JAVNO VODSTVO PO BRVI V IRČI VASI

JAVNO VODSTVO PO BRVI V IRČI VASI

Dne 20.9.2023 ob 17.00. Vabljeni!

več >

13. september, KS Drska
 Marija Zagorc - naša 90 letnica

Marija Zagorc - naša 90 letnica

Naša krajanka je praznovala častitljivi jubilej

več >

13. september, KS Drska