zemljevid krajevnih skupnosti

Odziv Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec na pojasnilo MONM k članku, objavljenem 9. maja v častniku Delu

datum: 23. 05. 2013

Krajevna skupnost Ločna-Mačkovec se z ogorčenjem odziva na absolutno zavajajoča in pomanjkljiva pojasnila Mestne občine Novo mesto, ki so bila objavljena na spletni strani občine kot odziv na članek v časopisu Delo, 9. maja 2013.

Odziv Krajevne skupnosti Ločna-Mačkovec na pojasnilo MONM k članku, objavljenem 9. maja v častniku Delu

Krajevna skupnost Ločna-Mačkovec se z ogorčenjem odziva na absolutno zavajajoča in pomanjkljiva pojasnila Mestne občine Novo mesto, ki so bila objavljena  na spletni strani občine  kot odziv na članek v časopisu Delo, 9. maja 2013.

KS Ločna-Mačkovec objavlja in opozarja na  naslednja dejstva:

Dokumenti, pridobljeni s številnimi zahtevki za dostop do informacij javnega značaja, kažejo da se je postopek ukinjanja priključevanja Lešnica uradno začel v letu 2009, z dopolnjenimi smernicami DARS-a k osnutku predmetnega državnega prostorskega načrta. V dopolnjenih smernicah je DARS, na podlagi izhodišč študije "Kriteriji za določitev razdalj med priključki na avtocesti" (Omega Consult, Ljubljana, julij 2007) zahteval, da je potrebno , po vseh kriterijih, dokazati ustreznost in upravičenost umestitve novega avtocestnega priključka "Lešnica". Dokument "Kriteriji za določitev razdalj med priključki na avtocesti" (Omega Consult, Ljubljana, julij 2007),  ki javnosti nikoli ni bil predstavljen, je novo priključevanje na AC A2 med priključkom Novo mesto vzhod in priključkom Starine, označilo kot težavno z vidika zagotavljanja varnosti na avtocesti. Podjetje Omega Consult, Ljubljana, d. o. o., je istočasno intenzivno sodelovalo s podjetjem Acer, d. o. o. iz Novega mesta  pri pripravi "Študije variant s predlogom najustreznejše variantne rešitve za gradnjo državne ceste A2 Ljubljana-Obrežje pri Novem mestu in mejo z Republiko Hrvaško" (v nadaljevanju "Študija Variant"), ki predvideva rešitev priključevanja hitre ceste v Lešnici, tj. med priključkom Novo mesto vzhod in priključkom Starine (zaključeno 2008,) v sklopu katere je izdelalo prometno študijo. Tudi "Študija variant" prizadeti javnosti nikoli ni bila predstavljena ali javno razgrnjena, kar je v nasprotju z evropskim pravnim redom, ki določa, da mora biti prizadeta javnost vključena v začetnih fazah sprejemanja odločitev, ko so še vse možnosti odprte. Tako stališče je zavzelo tudi Evropsko sodišče.

Od leta 2007 dalje se je vodil tudi postopek sprejemanja OPN Novo mesto. MONM se je vseskozi zavedala, da v kolikor bi OPN Novo mesto predvidel potek hitre ceste skozi naselje Ločne in Mačkovca, se v svojih pojasnilih ne bi mogla hvaliti z odličnim sodelovanjem z javnostjo oz. krajani KS Ločna-Mačkovec in bi bilo sprejetje OPN Novo mesto zelo vprašljivo.

Statut MONM ureja zbor občanov, sklican v maju 2012, katerega se je udeležilo 250 krajanov KS Ločna-Mačkovec. Krajani so z zbranimi podpisi od župana MONM, v skladu s 3. odstavkom 81. člena Statuta MONM, zahtevali sklic zbora občanov za območje KS Ločna-Mačkovec. V zahtevi ni bilo navedeno, da krajani želijo dodatne predstavitve pripravljavca DPN-ja. Kljub temu je župan na zbor povabil 15 predstavnikov pripravljavca, katerim je prepustil uvodne besede in pojasnjevanje. Krajani so v nadaljevanju potrpežljivo še več kot eno uro poslušali že večkrat slišane argumente tako na javni razgrnitvi  v letu 2011 kot tudi javni seznanitvi v letu 2012. Zato so ocenili, da argumenti predstavnikov pripravljavca niso prepričljivi, in želeli, da se zbor nadaljuje brez ponavljajočih se in večkrat slišanih pojasnil ter tako le prišli do besede.

Za krajane Ločne in Mačkovca je tak poseg v življenjsko okolje popolnoma nesprejemljiv, ni v skladu z veljavnim Občinskim prostorskim načrtom, ki na isti trasi predvideva nivojsko mestno obvoznico z drevoredom in kolesarskimi  stezami. Nezakonita Uredba vsiljuje hitro cesto z izven nivojskimi rampami, ograjami, nasipi, podvozi in z evropskim tranzitnim prometom.

Zato so na koncu zbora občanov odločili in izglasovali sklep, da pod nobenim pogojem ne dovolijo umestitev hitre ceste v njihov življenjski prostor. V skladu z 80. členom Statuta MONM so občinski organi, v čigar pristojnost spada odločitev zbora, dolžni pri izvajanju svojih nalog to odločitev upoštevati. V kolikor bi občinski organi menili, da odločitve zbora občanov ne morejo upoštevati, so dolžni svoje mnenje v primernem roku predstaviti in utemeljiti. Predstavitve in utemeljitve pristojnih občinskih organov ali same MONM, da odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, pa do danes ni bilo. Krajevna skupnost Ločna-Mačkovec in njeni krajani so prepričani, da bi morali pripravljavci in podpisnik mnenja MONM na predlog DPN-ja (št.: 3505-5/2009-188- (1901)) jasno napisati, da nasprotujejo umeščanju hitre ceste med Ločno in Mačkovec. Ker tega niso storili, so zavestno in namerno kršili odločitev zbora občanov, posledično pa tudi 80. člen statuta MONM. Zaradi kršitve statuta MONM, so krajani KS Ločna-Mačkovec na zadnjem zboru krajanov sprejeli odločitev in sklep, da od Sveta MONM zahtevajo ugotovitev politične in strokovne odgovornost za nastalo kršitev. Da je očitana kršitev upravičena, utemeljena in očitna, je razvidno iz mnenja MONM k predlogu predmetnega DPN-ja, ki se v skladu s slovensko pravno prakso šteje kot soglasje k predlogu uredbe. Različna teža uporabljenega besedišča v stališču MONM do rešitev na področju KS Ločna-Mačkovec in KS Šmihel, daje "tiho soglasje" poteku hitre ceste skozi naselje Ločna-Mačkovec, zato objavljamo izsek iz predmetnega mnenja MONM. Za območje KS Ločna-Mačkovec mnenje MONM uporabi le besedno zvezo "opustitev priključevanja" nato pa povzema časovno kronologijo že izvedenih aktivnosti. Za območje KS Šmihel se stališče glasi: "...da se s predlogom DPN načrtuje rešitev zahodne obvoznice kot štiripasovne ceste z elementi  "hitre ceste" po zahodni strani Novega mesta. Takšni rešitvi nasprotujeta Krajevna skupnost Šmihel in tudi občina, če ne bo z uredbo nedvoumno določeno, da se pri projektiranju "zahodne obvoznice" upošteva njen povezovalni namen (torej njena funkcija v prometnem sistemu) in to tako, da ne bo konkurenčna za tranzitni promet v smeri Bela Krajina-Ljubljana glede na funkcijo, vlogo in rešitve načrtovane hitre ceste po vzhodni strani Novega mesta..."

Glede povabila na srečanje v oktobru 2012 s predstavniki pripravljavca DPN-ja navajamo naslednja dejstva, saj je pojasnilo MONM skrajno zavajajoče. Delovna skupina KS je bila ustanovljena v letu 2011. O ustanovitvi sta bili obveščeni tako MONM, kot tudi (takrat še) Ministrstvo za okolje in prostor. Dopis z vabilom na sestanek z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor (prej MOP) je prišlo šele leto in pol kasneje, tj. v oktobru 2012. V dopisu je navedeno, se sestanka lahko udeležijo največ trije predstavniki KS Ločna-Mačkovec, izgovarjajoč se na prostorsko stisko. Glede na to, da so se predstavniki pripravljavca lahko udeležili zbora občanov brez omejitve števila predstavnikov  ( prisotnih je bilo kar 15 le-teh), se je delovna skupina soglasno odločila, da ne more sprejeti takega povabila, saj smo ocenili, da bi za učinkovit dialog zaradi različne strokovne podpore potrebovali vsaj 5 članov naše delovne skupine. Zato smo Ministrstvu za infrastrukturo in prostor pravočasno poslali obvestilo o neudeležbi. Direkcija za ceste RS je predmetni sestanek tudi sama odpovedala. Obvestilo o odpovedi smo prejeli šele 3 dni po načrtovanem sestanku. Prepričani smo, da namera o diskusiji in konfrontaciji stališč, z namenom iskanja rešitve, s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor ni bila iskrena, sicer ne bi omejevali števila predstavnikov KS Ločna-Mačkovec in vabili na sestanek le 2 meseca pred sprejetjem uredbe, glede na to, da so bili o ustanovitvi delovne skupine pisno obveščeni že v letu 2011.

Člani delovne skupine smo prepričani, da so že določbe ZPNačrt, po katerih se je vodil večji del postopka in so se sprejemale ključne odločitve o spremembi projekta brez udeležbe prizadete javnosti (brez razgrnitve študije variant, odločitev o spremembi iz 2-pasovne obvoznice v 4-pasovno hitro cesto, iz 2-pasovno v 4-pasovno zahodno obvoznico, ukinitev priključevanja Lešnica) neustavne in v nasprotju z evropskim pravnim redom, ZUPUDPP pa je nadaljevanje neustavnosti omogočil v prehodnih določbah. Zato bo KS Ločna-Mačkovec in delovna skupina vložila pritožbo na Evropsko komisijo zaradi kršenja prava Unije ter nudila potrebno pomoč in zbrano gradivo tudi v postopkih odkupov zemljišč, razlastitev, izdaje gradbenega dovoljenja in posledično pri ustavni pobudi za oceno ustavnosti, in sicer vsem krajanom, ki bodo želeli in bili pripravljeni varovati svoje življenjsko okolje in urbani prostor v katerem živimo. Dovolj je le eden, ki izkaže pravni interes. Glede na številno udeležbo zbora občanov in krajanov, smo prepričani, da ima KS Ločna-Mačkovec dovolj pogumnih, odločnih in zavednih krajanov, na katere smo ponosni in bodo vztrajali vse do Evropskega sodišča, če bo potrebno.

 

Krajevna skupnost Ločna-Mačkovec in strokovna skupina KS Ločna-Mačkovec

novice

07. junij, KS Ločna - Mačkovec

Praznik KS Ločna-Mačkovec

Športne igre na igrišču v Ločni

več >

16. maj, KS Ločna - Mačkovec
 Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabljeni v soboto, 3. junija, na praznik krajevne skupnosti s pričetkom ob 10.00 na košarkarskem igrišču na Seidlovi cesti.

več >

24. marec, KS Ločna - Mačkovec
 Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Tako kot vsako leto spomladi smo v soboto, 18.3.2023, zavzeti krajani čistili okolico naših domov. Lepo vreme in dobro vzdušje je pripomoglo, da je bila udeležba dobra Pobrali smo veliko smeti, pometli dvorišča in uredili zelenice. Hvala vsem za udeležbo.

več >

18. maj, KS Ločna - Mačkovec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, ID št. 2751

več >

08. oktober, KS Ločna - Mačkovec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

04. december, KS Ločna - Mačkovec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12- OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5)

Mestna občina Novo mesto, na pobudo investitorke gradnje AMZS d.d., za lokacijo predvidenega novega objekta AMZS baze v poslovno storitveni coni Mačkovec -1 v Novem mestu, vodi postopek lokacijske preveritve v SidroEUP NM/12-OPPN-b (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektom 5 – na zemljiščih oziroma gradbeni ...

več >

25. januar, KS Ločna - Mačkovec

Razpis za naknadne volitve v KS Šmihel in KS Ločna Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >