zemljevid krajevnih skupnosti

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

datum: 22. 09. 2022

V četrtek, 22. 9. 2022, se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Javna razgrnitev bo tako potekala od 22. 9. 2022 do vključno 23. 10. 2022. Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 16. uri v sejni dvorani Mestne občine Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž), I. nadstropje.

Predmet OPPN je določitev podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za gradnjo objektov in ureditev površin za poslovne dejavnosti skladno z namensko rabo prostora (centralne in proizvodne dejavnosti) ter pripadajoče prometne, komunalne in energetske infrastrukture, vključno z zelenimi in manipulativnimi površinami. Območje urejanja se oblikuje na dveh manjših in enem večjem zazidalnem otoku ob lokalni cesti (LC, odsek 295211 Ragovo-Krka-Cerovci-Smolenja vas). Koridor lokalne ceste, ki razdeli zemljišče pobudnika, se rekonstruira skupaj z vsemi pripadajočimi infrastrukturnimi vodi, pri čemer se dogradi tudi s površinami za pešce in kolesarje, ohranijo oz. ustrezno rekonstruirajo pa se tudi vsi obstoječi dovozi na sosednja zemljišča.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@novomesto.si ali jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb ali jih podajo ustno na zapisnik na javni obravnavi. Rok za podajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve.

 

Več na:

https://www.novomesto.si/prostorski-portal/2020051314043732/ (pod zavihkom Dopolnjen osnutek).

Javno naznanilo.pdf

novice

27. januar, KS Majde Šilc

ELEKTRIČNA OSKRBA RAGOVO

Prizadevanje Sveta KS Majde Šilc za izboljšanje električne oskrbe Ragovo.

več >

20. januar, KS Majde Šilc
 VABILO - PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

VABILO - PREDSTAVITEV IDEJNEGA PROJEKTA UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

Vabilo na predstavitev sedanje faze izdelave projekta celovite ureditve Ul. Marjana Kozine ( prometne ureditve, obnove infrastrukture pod voziščem… ) Predstavitev bo v sredo 25.1.2023, s pričetkom ob 17. uri, v Vrtcu Ciciban na Ragovski ulici

več >

28. december, KS Majde Šilc

Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPPN Graben/2

V času javne razgrnitve je bilo javnosti omogočeno, da poda pripombe in predloge na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPPN Graben/2. Pripombe in predlogi so bili posredovani izdelovalcu, ki je v sodelovanju z MONM pripravil stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

več >

08. november, KS Majde Šilc
 UREDITEV UL. MARJANA KOZINE

UREDITEV UL. MARJANA KOZINE

V PRIPRAVI JE PROJEKT UREDITVE UL. MARJANA KOZINE

več >

28. oktober, KS Majde Šilc
 ŽIBERTOV HRIB - UREJANJE RAZSVETLJAVE

ŽIBERTOV HRIB - UREJANJE RAZSVETLJAVE

Začelo se je urejanje razsvetljave na Žibertovem hribu.

več >

13. oktober, KS Majde Šilc
 Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Ulice Marjana Kozine

Izdelava projektne dokumentacije za ureditev Ulice Marjana Kozine

Na pobudo KS in Varnostnega sosveta KS je MO Novo mesto začela z urejanjem Ul. Marjana kozine. V pripravi je projekt.

več >

12. oktober, KS Majde Šilc
 UREDITEV CESTE OD KANDIJSKEGA KRIŽIŠČA DO LOČENSKEGA MOSTU

UREDITEV CESTE OD KANDIJSKEGA KRIŽIŠČA DO LOČENSKEGA MOSTU

Pripravljena je dokumentacija (PZI) za ureditev prometne ceste od krožišča v Kandiji do mostu v Ločni

več >

11. oktober, KS Majde Šilc
 OBVESTILO - ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN

OBVESTILO - ORANJE KMETIJSKIH POVRŠIN

Po zaprosilu SOU OD objavljamo obvestilo občanom o pravilnem ravnanju pri oranju kmetijskih površin

več >

10. oktober, KS Majde Šilc
 90 letnik Miroslav Šiško

90 letnik Miroslav Šiško

UtrinkI iz prijetnega pogovora z našim 90-letnikom Miroslavom Šiško iz Ul. Ilke Vaštetove

več >

10. oktober, KS Majde Šilc
 ZABELEŽKA SESTANKA - PROBLEMATIKA POVEZANA Z GRADNJO NOVEGA BLOKA

ZABELEŽKA SESTANKA - PROBLEMATIKA POVEZANA Z GRADNJO NOVEGA BLOKA

Objavljamo zabeležko sestanka predstavnikov Mestne občine Novo mesto, Komunale d.o.o. Novo mesto, Krajevne skupnosti Majde Šilc in stanovalcev Jakčeve ul. 19-22 in Ragovske ulice 6 in 6a

več >