zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 22. SEJE KS MALI SLATNIK

datum: 04. 07. 2018

 

 

Krajevna Skupnost

Mali Slatnik

Cerovci 13

8000 Novo mesto

Tel. 040513771

e-pošta: ks.mali.slatnik@novomesto.si

 

Številka: 5.M-2018

Datum: 27.06.2018

 

 

 

ZAPISNIK 22.  RAZŠIRJENE SEJE  SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

MALI SLATNIK

  

 Zapisnik  22.  seje  Sveta KS Mali Slatnik, ki je bila v četrtek, 21.06.2018, ob 18.00 uri  na sedežu KS – Cerovci 13.  Sestanek je sklical in vodil Tomaž Smolič, predsednik Sveta KS Mali Slatnik. Zaradi organizacije krajevnega praznika, so bili na sejo vabljeni tudi predsedniki lokalnih društev, ki delujejo  v interesu javno dobrega na področju naše KS. Za sejo  je bil predlagan naslednji dnevni red:

 1. Ugotavljanje prisotnosti;
 2. Potrditev zapisnika 21. seje;
 3. Organizacija krajevnega praznika ( 21.7.2016 na Križah - spremljajoče aktivnosti: športni turnirji, pohod po Machovi poti);
 4. Sklep o priznanjih KS; 
 5. operativni pregled - aktivne zadeve 
 6. Razno.  

 

 

 Ad.1. Ugotavljanje prisotnosti

Prisotni:  Tomaž Smolič, Boštjan Matko, Jožica Mohar, Robert Vovko, Marko Mikec, Andrej Pavčnik, Simona Dolšina- predstavnica Smolenje vasi, Kužnik Marjan- predstavnik Krka, Brkopec Boštjan- predstavnik Mala Cikava,  Marjan Hren ( MDG), Franci Dragan ( DU), Milan Goršin ( PGD Potov vrh- Slatnik), Franci Kos ( PGD Smolenja vas), Silvo Turk ( TŠD Cerovec) 

 

Odsotni opravičeno:   Milan Košmerl, , Judež Jože- predstavnik Velika Cikava, Alenka Papež ( KORK), Tine Jerman ( KD Vodnjak), Metod Jerman ( ŠD Vodomec)

 Odsotni neopravičeno: Turk Matej- predstavnik Mala Cikava ( celjsko mesto),

 

Seja je sklepčna.

 

Ad.2. Potrditev zapisnika 21.seje;

zapisnik 21. seje  je bil pregledan in soglasno sprejet.

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 

 

Ad.3.) Organizacija krajevnega praznika ( 21.7.2016 na Križah - spremljajoče aktivnosti: športni turnirji, pohod po Machovi poti);

Glavna tema današnjega sestanka je priprava spremljajočih dogodkov  in organizacija le- teh ob prazniku KS Mali Slatnik, katere prireditev  bo letos na lokaciji PGD Potov vrh- Slatnik  na Križah ,vzporedno z gasilsko veselico dne 21. julija 2018.

Predsednik Smolič opozori na  resen pristop vseh udeleženih k pripravam na praznovanje, saj  bo na letošnji prireditvi imelo krajšo svečanost tudi Društvo Upokojencev Mali Slatnik, ki obeležuje 25. obletnico obstoja. Zato pozove na čimprejšnji organizacijski sestanek  zaradi uskladitve časovnice.  Vsi prisotni se z predlogom strinjajo in določi se datum- četrtek 28.junij , lokacija  gasilni dom na Križah.

Smolič  poda tudi predlog za vzporedne športne in rekreativne dogodke , ki bi se izvajali  v obdobju do 21.julija;

 • Nogomet
 • Balinanje
 • Kegljanje
 • Petanka
 • Kolesarjenje
 • Pohod

 

Zaradi okrnjenih finančnih sredstev ter velikih izdatkov ki se predvidevajo v letošnjem letu, Smolič tudi letos predlaga bolj smotrno porabo financ. Za letošnje praznovanje krajevnega praznika predlaga porabo financ v višini max 2.000,00 €.  V ta znesek je vključeno;

 • Malica za pohodnike
 • Nabava pokalov za športne ekipe
 • Nabava pijače za udeležence turnirjev ( 1x pivo ali 2x voda na udeleženca)

 

Tudi letos predlaga, da se zaradi varčevalnih ukrepov izključi nabava spominskih majic za pohodnike.

Na ta predlog odpre razpravo med prisotnimi.

Predlogi so bili v celoti podprti.

 

-Turk Silvo- TŠD Cerovci predlaga, da se sekcija » KOLESARJENJE« zaradi premajhne udeležbe v preteklosti  izvzame iz programa.

 

- Franc Dragan ( DU) omeni, da bi bilo glede na zanimanje med krajani, dobro uvesti igro PIKADO, ki so ga v zadnjem času intenzivno pričeli trenirati  v prostorih gasilskega doma Smolenja vas.

 

 

 

SKLEP

 

Izvedejo se naslednje spremljajoče aktivnosti:

 

-NOGOMET: organizator lanski zmagovalec- ekipa Petelinjek- Slatnik

-KEGLJANJE: organizator KD Vodnjak- kontakt Jerman Martin

 

-BALINANJE: organizator DU Mali Slatnik

 

-PETANKA: organizator DU Mali Slatnik

-P I K A D O – organizator DU Mali Slatnik

-POHOD: organizator Machova Dediščina pod Gorjanci

 

Kolesarjenje se ne izvede.

 

- KS MALI SLATNIK, izbere najboljšega ponudnika za izdelavo pokalov in medalj, ter mu izda naročilnico, ravno tako financira malico za pohodnike in pijačo za tekmovalce, v organizaciji  PGD Potov vrh – Slatnik. Svet odobri porabo finančnih sredstev, do višine   2.000,00€.

 

Na proslavo se povabi župana MONM, Gregorja Macedonija.

 

Operativni sestanek vključenih organizatorjev za pripravo proslave, se izvede 28.6.2018, na Križah. Ostale organizatorje se koordinira preko e-pošte.

 

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 


Ad. 4. Sklep o priznanjih KS; 

Predsednik Smolič pozove prisotne da podajo predloge, koga bi se v letošnjem letu nagradilo z priznanjem  za delo   v dobrobit posameznega kraja in hkrati celotni  skupnosti, ter predlog tudi podpre z argumenti.

Predlogi so;

 • Društvo Upokojencev Mali Slatnik – za dolgoletno sodelovanje in prispevek pri dvigu kvalitete življenja starejših krajanov in hkrati za 25 . obletnico delovanja.

 

 • Robert Vovko- za dolgoletno sodelovanje pri razvoju kraja Potov vrh, predvsem na projektu izgradnje kanalizacije .

 

 • Boštjan Brkopec- za dolgoletno sodelovanje pri razvoju kraja Mala Cikava, še posebno pri urejanju problematike v Obrtni coni Cikava-.

 

 • Simona Dolšina- predstavnica vasi Smolenja vas- za dolgoletno sodelovanje pri razvoju kraja in kot  organizatorica   vsakoletne  prireditve ob dnevu žena.

 

  Jožica Mohar v imenu Sveta KS ob zaključku mandata, za  priznanje predlaga predsednika sveta KS Tomaža Smoliča , za  dolgoletno delovanje  v interesu celotne KS in povezovanje krajanov za dosego skupih ciljev,  vodenje  sveta KS Mali Slatnik ter koordiniranje projektov, ki so se izvajali  na področju KS v zadnjih dveh mandatih.

 

Sklep; predlogi so sprejeti. Mikec  se dogovori z tiskarno za tiskanje priznanj.

 

Glasovanje; ZA 6, PROTI 0 

Ad.5. operativni pregled - aktivne zadeve 

VELIKI SLATNIK;

Na pobudo krajana za razširitev lokalne ceste skozi vas z prestavitvijo opornega zidu, je k projektu pristopila tudi KS z določenimi prispevki. V teh dneh je bil oporni zid zaključen prav tako  asfaltiranje razširjenega dela ceste.

Smolič ponovno poudari pomen sodelovanja med krajani ( pobudniki), KS in občino, ter  se vsem ki so karkoli prispevali pri projektu zahvaljuje.

SMOLENJA VAS;

V Smolenji vasi  so se v letu 2018 prav tako začeli pogovori z lastniki parcel in priprave  za širitev lokalne ceste ( nad pokopališčem), vendar do sedaj  projekta še nismo uspeli realizirati.

So se pa zadeve precej  pospešile  na področju ureditve opornega zidu na pokopališču. Med letom je bila podpisana sopogodba med občino in KS za izvedbo sanacije opornega zidu.  S strani občine je že bil izdan razpis za izvajalca del, predviden rok za dokončanje del pa je 15.11.2018.

Za predel naselja, na vhodu v Malo Cikavo – »celjsko mesto«,  je  bila pred meseci podana pobuda s strani krajanov po postavitvi obcestnega ogledala. KS je pridobila soglasje lastnika AB škarpe na katerem bi bil  le- ta postavljen, ter  soglasje občine z dovoljenjem za postavitev. Informacija je bila podana odgovornim za postavitev. 

Predsednik Smolič opozori predsednika PGD Smolenja vas, da  čimprej poda natančne podatke o stanju in potrebi po požarnih omaricah na njihovem območju.  Čeprav je bilo z njihove strani posredovan popis, vendar iz njega ni točno razvidno koliko katerih ( podzemnih ali nadzemnih) kompletov se rabi. Dogovorimo se, da se popis ažurira in posreduje na naslov KS.

Predstavnica naselja Simona Dolšina sprašuje glede pobude KS za postavitev obcestne označevalne table za pokopališče  Smolenja vas. Boštjan Matko ( resor za ceste) pove, da je nalog za državno cesto v tem tednu prispel.  

POTOV VRH:

Milan Goršin (PGD Potov vrh- Slatnik) poda kritiko nad ureditvijo oz. postavitvijo hidrantov na Potovem vrhu ob izgradnji kanalizacija. Izvajalec del je vse hidrante ki so že bili v naselju spremenil v podzemne, to pa predstavlja velike stroške za skupnost, saj je potrebno zamenjati celotno opremo.

Sprašuje tudi, kdo je lastnik in vzdrževalec defibrilatorja, ki je bil postavljen v letu 2018 na gasilski dom (Potov vrh in Smolenja vas). Ob montaži to njim ni bilo obrazloženo, je pa priključen na elektro omrežje doma.  Zato so upravičeno zaskrbljeni, kdo prevzame stroške vzdrževanja. Poslali so tudi vprašanje na občino, vendar odgovora še niso prejeli.

Za priklop kanalizacije na MV še nismo pridobili vseh potrebnih dokumentov ( Vovko Robert), Smolič predlaga, da se poveže z Milanom Košmerl, ki je vso to dokumentacijo urejal za MV Veliki Slatnik.

MALI SLATNIK;

Smolič prisotnim opiše težave, ki so se v zadnjem času dogajale z igriščem na Malem Slatniku, zaradi nespoštovanja dogovorov med sodelujočimi partnerji pri obnovi in gradnji večnamenskega igrišča. Vodstvo podružnične šole je tako samovoljno odstranilo nogometne gole v lasti skupnosti. Pove, da je bil na to temo organiziran  sestanek z ravnateljico šole, ki je v zagovor povedala, da se je tako odločila zaradi varnosti. Takrat ji je bilo povedano, da se bo primer obravnaval na svetu KS, ki bo odločil ali se zoper njo sproži kazenski postopek.   

O zadevi je bila odprta razprava, na kateri je bilo sprejeto (glasovanje 6 ZA, 0 proti), da se kazenski postopek ne sproži, se pa OŠ CENTER, zaradi odgovornosti pozove, da pridobi nove gole.

V nadaljevanju predsednik pojasni, da čeprav je  KS najemnica zemljišča na katerem je igrišče,  v letu  2018 nismo bili uspešni  na razpisu MONM za  nabavo novih športnih rekvizitov. Občina omenjeno igrišče smatra kot šolsko, zato  k takem razpisu lahko pristopi le šola.

MALA CIKAVA;

Predsednik Smolič na kratko opiše aktivnosti, ki so se izvajale na področju ureditve PIC Cikava. Stališče KS  ostaja še vedno nespremenjeno- umestitev obvozne ceste za potrebe industrijske cone po južnem delu ,po obrobju cone, kar je tehnično možno,  ter dolgoročno gleddano ukinitev tovornega prometa po obstoječi cesti v neposredni bližini naselja.

 

Ad. 6.Razno.  

 Mikec  opozori na  potrebno sanacijo cestišča državne ceste na Malem Slatniku pri semaforju. Na mestu, kjer je  izrez asfalta so se pojavile  udarne jame .   Ker je v marcu 2017 potekla garancija na izvedena dela, bo potrebno cestišče sanirati preko vzdrževalnih del.

 Matko pove, da je v pripravi projekt sanacije državne ceste z pločnikom in obračališčem mestnega avtobusa v smeri Petelinjeka, zato dvomi, da bi se omenjena sanacija obravnavala prednostno.

Marjan Hren ( MDG) poda kritiko nad vzdrževanjem makadamske ceste na Velikem Slatniku v smeri čistilne naprave. Ob večjih nalivih voda povzroča zelo globoke grabne, ki  za uporabnike  predstavljajo  veliko nevarnost. Potrebno preveriti na Komunali, kakšna je njihova vloga pri vzdrževanju omenjene ceste.

Franci Kos ( PGD Smolenja vas) obvesti  prisotne glede problematike pri organizaciji gasilske veselice. Do sedaj so lahko veselico izpeljali z  zaporo ceste za katero so pridobili na občini z brezplačnim najemom . V letošnjem letu pa se je zakonodaja spremenila in je potrebno najemnino za zaporo cest plačati. Zato naproša KS, da v primeru realizacije in potrebnega plačila pristopi na pomoč.

Predsednik Smolič na koncu prisotnim vošči Dan državnosti,  se prisotnim   zahvali za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri razvoju Krajevne skupnosti. Ob koncu mandata opozori na  razmislek o kandidaturah na prihodnjih lokalnih volitvah. Sam ne namerava kandidirati.

Seja  končana ob  19.20 uri

 

 

 

Zapisal;                                                                                                Predsednik sveta KS                

Tajnik sveta KS                                                                                    MALI SLATNIK

MALI SLATNIK                                                                                      Tomaž Smolič

Marko Mikec                                                                                         

 

 

 

novice

05. april, KS Mali Slatnik
 Velikonočni pot po Mahovi poti

Velikonočni pot po Mahovi poti

KS Mali Slatnik in društvo Machova dediščina pod Gorjanci vas vabita na letošnji velikonočni pohod po Machovi poti.

več >

25. julij, KS Mali Slatnik
 Noč metuljev 2022

Noč metuljev 2022

Društvo Machova dediščina pod Gorjanci vas v petek zvečer, 29. julija, vabi na druženje in opazovanje prihoda jamamajev v Veliki Slatnik k Sotočju treh studencev.

več >

12. julij, KS Mali Slatnik
 V soboto pohod po Machovi poti

V soboto pohod po Machovi poti

Krajevna skupnost Mali Slatnik vljudno vabi na pohod po zeleni Machovi poti, ki se vije po slatniških gozdovih in vodi do Sotočja treh studencev. Pohod se bo začel v soboto, 16. julija 2022, ob 15. uri pri Gasilskem domu Križe, z njim pa bo obeležen krajevni praznik.

več >

08. oktober, KS Mali Slatnik

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >

11. junij, KS Mali Slatnik

Uredili smo štiri nova parkirišča za invalide

Na štirih lokacijah smo na željo in pobudo različnih društev uredili ter označili nova parkirna mesta za invalide, ki se nahajajo pri stavbi Društva upokojencev Novo mesto, na parkirišču v Kandiji, pri Marofu ter v parkirni hiši na Novem trgu.

več >

20. julij, KS Mali Slatnik
 VABILO NA NOČ METULJEV

VABILO NA NOČ METULJEV

Spoštovani, lepo vabljeni na NOČ METULJEV, ki bo v petek, 27. julija 2018, ob 18. uri, na Sotočju treh studencev pri Velikem Slatniku.

več >

04. julij, KS Mali Slatnik
19. april, KS Mali Slatnik

SALAMIJADA IN KRESOVANJE

ŠKD Vodomec iz Krke, krajane KS Mali Slatnik, vabi na tradicionalno Salamijado in Kresovanje

več >

08. april, KS Mali Slatnik

ZAPISNIK DOPISNE SEJE KS MALI SLATNIK

Zapisnik dopisne seje - srečanje starostnikov KS Mali Slatnik in razširitiev ceste na Velikem Slatniku

več >