zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad

datum: 28. 08. 2022

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad z datumom 30.5.2022

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 30. 5. 2022

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 19.00 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Toni Drab, Verica Turk, Jože Cimermančič

Odsotna: Marko Sekula, Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 11.  seje Sveta KS Podgrad

2. Pregled aktivnosti v tekočem obdobju

3. Predlogi, pobude, mnenja

 

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

      SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 12. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

       SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad.

sklep, da se zbere ponudbe za nabavo vozička za žarne pokope ni bil še realiziran; nadaljuje  se izbor  ponudnika za nabavo
javna razsvetljava: prijava projekta za naselje Pristava realizirana. Dobili odločbo in pogodbo MO NM za realizacijo.
v sodelovanju s šolo so bila izvedena vzdrževalna dela na kovani ograji pred šolo, barvanja so se udeležili delavci šole in starši otrok šole in vrtca
vzdrževanje cest v KS;  pozvali smo urad MO, da se loti vzdrževalnih del bolj angažirano, dosledno; doslej so le bolj pokrpali luknje; izveden je bil ogled stanja, aktivnosti sledijo
oznake za hidrante ; pozvali smo Komunalo, da pregleda dejansko stanje na terenu  in popravi vse oznake za hidrante v celotni KS, ni bilo še nič storjenega
ureditev ekološkega otoka v Koncu;  še ni ustrezna podloga za zabojnike,  zato je potrebno ponovno pozvati g. Tomažina, ker je to v okviru urejanja dela  cestišča.
poslovilna vežica na Cerovcu: izveden je bil delni zbor krajanov, ni bil v celoti  oblikovan dogovor o načinu izgradnje poslovilne vežice na Velikem Cerovcu.

SKLEP 3 : svet KS Podgrad skliče Zbor krajanov, ki bo v nedeljo, 26.6.2022, na katerem se poskuša pridobiti mnenje tudi ostalih krajanov glede financiranja izgradnje poslovilne vežice na Velikem Cerovcu.

 

K 2.Točki

Pregled aktivnosti v tekočem obdobju:

javna razsvetljava; aktivnosti za vas Pristava
ureditev prostora v gasilskem domu za potrebe aktivnosti KS in društev; oblikuje se skupina za načrtovanje opremljanja ( člani sveta KS, predstavniki upokojencev- Marija Kralj, Slavka Jeriček, vodje aktivnosti v društvu Mehovo- Helena Kobe, Ana Tisov, Jože Bačar)

SKLEP 4: naslednji teden se sestane skupina, ki predlaga opremo prostora za skupne dejavnosti; predvidoma v torek, 7.6.2022 ob 20. uri v gasilskem domu.

sredstva za vzdrževanje prostorov v Gasilskem domu; plačilo  najema prostorov za preteklo in tekoče leto 2021, 2022 v skladu z najemno pogodbo še ni bila izvrše
pridobivanje ponudb za nabavo materiala za športni park: beton, robniki, zemlja, mivka, les, trava.

SKLEP 6: Prične se pridobivanje ponudb za:

betoniranje roba pri igrišču za odbojko na mivki in balinanje
odvoz, razrez in dovoz  lesa za igrišče za odbojko ( les je donirala Agrarna skupnost Podgrad)
nabavo trave, mivke
navoz zemlje (1000 kubikov) za nogometno igrišče

odvoz sveč s pokopališča, kjer se kopičijo

SKLEP 7: Pošlje se vprašanje na Komunalo, kaj se načrtuje v zvezi z odvozom odpadnih sveč v KS Podgrad.

Ureditev prostora pred defibrilatorjem v Koroški vasi.

SKLEP 8: Poasfaltira se prostor pred omarico defibrilatorja v središču Koroške vasi v izmeri 28,0 m2

 

K 3.Točki

Predlogi, pobude, mnenja

Ni bilo nobenih predlogov, pobud.

 

Podgrad, 1.6. 2022                                                                                                                  

                                                                                                                          Pripravila: Verica Turk           

novice

05. oktober, KS Podgrad
 Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

V četrtek, 22. septembra 2022, se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN). Javna razgrnitev poteka do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob ...

več >

05. oktober, KS Podgrad

Zapisnik zbora krajanov KS Podgrad

Zapisnik zbora krajanov KS Podgrad, 2.10.2022

več >

30. september, KS Podgrad
 Obvestilo službe za medobčinski inšpekcijski nadzor

Obvestilo službe za medobčinski inšpekcijski nadzor

Obvestilo službe za medobčinski inšpekcijski nadzor s ciljem preventivnega delovanja

več >

16. september, KS Podgrad

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala 5.9.2022

več >

29. avgust, KS Podgrad

Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 5.9.2022

več >

28. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad z datumom 30.5.2022

več >

28. maj, KS Podgrad

Akcija barvanja šolske ograje

Uspešna akcija je bila izpeljana na pobudo KS Podgrad in vodstva POŠ Podgrad.

več >

27. maj, KS Podgrad

Vabilo na 12. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo za 12. sejo sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 19.00 na sedežu KS v prostorih Gasilskega doma, Podgrad 38.

več >

24. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija Očistimo sosesko

V soboto, 26. marca 2022, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto stekla čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju smo vabljene vse krajevne skupnosti z namenom, da tudi letos poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomoremo k urejeni okolici.

več >

08. marec, KS Podgrad

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 24.2.2022

več >