zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad

datum: 16. 09. 2022

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala 5.9.2022

                                                                     

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 5. 9. 2022

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 19.00 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Toni Drab, Verica Turk, Jože Cimermančič, Marko Sekula

Odsoten: Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 12.  seje Sveta KS Podgrad

2. Pregled aktivnosti v tekočem obdobju

3. Predlogi, pobude, mnenja

 

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

      SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 13. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

       SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad.

 • javna razsvetljava:  potekajo aktivnosti za naselje Pristava .
 • zbor krajanov je bil načrtovan v začetku jeseni, vabila bomo poslali po pošti v vsa gospodinjstva, za vabila zadolžena Verica

SKLEP 3 : svet KS Podgrad skliče Zbor krajanov, ki bo v nedeljo, 2.10.2022, na katerem se predstavi aktivnosti, ki so potekale v mandatnem obdobju sedanjega sveta KS Podgrad

 • poteka urejanje prostora v gasilskem domu za potrebe aktivnosti KS in društev, poteka nabava dela opreme; za izbor izvajalca mizarskega dela se oblikuje komisija

SKLEP 4 : oblikuje se komisija za izbor izvajalca vseh del, ki bodo opravljena do konca tega mandata sveta in je potrebno voditi postopek pridobivanja ponudb in izbor izvajalca. Komisija je v sestavi: Verica Turk, Marko Sekula in Marjan Erpe.

 

 • Komunala je pojasnila, zakaj je težava pri odvozu sveč s pokopališča
 • V teku so aktivnosti za ureditev športno rekreacijskega parka

 

 • Prostor pred omarico za defibrilator v Koroški vasi je bil asfaltiran. Na MO se preveri dolžnosti in način komunikacije skrbnikov AED v Podgradu, Vinji vasi, Jurni vasi in Koroški vasi, ki smo jih posredovali strokovnim službam MO NM..

SKLEP 5 : preveri se postopek za pregled in usposabljanje defibrilatorjev za permanentno delovanje.

 

K 2.Točki

Pregled aktivnosti v tekočem obdobju:

PREDNOSTNO

 • javna razsvetljava; aktivnosti za vas Pristava
 • ureditev ceste čez Jurno vas; trenutno poteka urejanje lastništva parcel, odkup parcel
 • urejanje dela ceste v Koroški vasi, predmet razpisa v MO Novo mesto
 • meteorne vode na Pristavi; potekale so aktivnosti za iskanje skupne rešitve, vendar s strani krajanov ni prišlo do enotnega stališča. Gospodu  Igorju Tomažinu se na osnovi ogleda predloga poprosi za ureditev -  rešitev težav z meteorno vodo.

SKLEP 6 : Pri reševanju odvodnjavanja na Pristavi se upoštevajo rešitve g. Tomažina.

OSTALO

 • zamenjava ograje pri igrišču šole v Podgradu; ravnateljica šole je podala pobudo ustanovitelju, ga. Retar je prevzela zadevo in najkasneje v decembru 2022 naj bi bila ograja zamenjana
 • urejanje mrliške vežice na Velikem Cerovcu; poskušali smo poiskati ustrezno rešitev, vendar je zadeva kompleksna. KS Podgrad ni v stanju, da bi financirala gradnjo. Povabili bomo predstavnika MO Novo mesto, da pride na občni zbor in pojasni stališče občine pri reševanju te zadeve.
 • urejanje bankin in poškodovanih delov asfalta v celotni KS. S stanjem nismo zadovoljni in tudi po manjših popravkih je še vedno stanje alarmantno.

SKLEP 7: Pri reševanju stanja na cestah pošljemo zahtevo g. Tomažinu, da natančno pregleda stanje na cestah in pripravi ter vodi  ustrezne aktivnosti.

K 3.Točki

Predlogi, pobude, mnenja

 • v Koncu se pri hiši št. 11a ob deževju nabira voda; potrebno bo namestiti jašek za meteorno vodo
 • v Jurni vasi se je pri igrišču raztrgala varovalna mreža.

SKLEP 8: za ureditev, popravilo ograje se naroči material v vrednosti 300€. Zadolžen za nabavo je Marko Sekula.

 • ponovno se preveri termin pričetka del za izvedbo kanalizacije v KS Podgrad.

 

Podgrad, 6. 9. 2022                                                                                                                  

                                                                                                                         Pripravila: Verica Turk                                                           

                                             

novice

05. oktober, KS Podgrad
 Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

Javna razgrnitev OPPN za južno zbirno cesto

V četrtek, 22. septembra 2022, se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za JUŽNO ZBIRNO CESTO (OPPN). Javna razgrnitev poteka do vključno ponedeljka, 24. 10. 2022 v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1 (pritličje – pri vhodu). Javna obravnava bo v sredo, 19. 10. 2022 ob ...

več >

05. oktober, KS Podgrad

Zapisnik zbora krajanov KS Podgrad

Zapisnik zbora krajanov KS Podgrad, 2.10.2022

več >

30. september, KS Podgrad
 Obvestilo službe za medobčinski inšpekcijski nadzor

Obvestilo službe za medobčinski inšpekcijski nadzor

Obvestilo službe za medobčinski inšpekcijski nadzor s ciljem preventivnega delovanja

več >

16. september, KS Podgrad

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 13. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala 5.9.2022

več >

29. avgust, KS Podgrad

Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 13. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 5.9.2022

več >

28. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 12. seje Sveta KS Podgrad z datumom 30.5.2022

več >

28. maj, KS Podgrad

Akcija barvanja šolske ograje

Uspešna akcija je bila izpeljana na pobudo KS Podgrad in vodstva POŠ Podgrad.

več >

27. maj, KS Podgrad

Vabilo na 12. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo za 12. sejo sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 19.00 na sedežu KS v prostorih Gasilskega doma, Podgrad 38.

več >

24. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija Očistimo sosesko

V soboto, 26. marca 2022, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto stekla čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju smo vabljene vse krajevne skupnosti z namenom, da tudi letos poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomoremo k urejeni okolici.

več >

08. marec, KS Podgrad

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 24.2.2022

več >