Navodila za pripravo digitalnih podatkov

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Status: v pripravi

Dne 17. 11. 2014 je gospodarska družba Struktura d.o.o., Mirna Peč, ki izdeluje projekt za spremembo in dopolnitev gradbenega dovoljenja za gradnjo na zemljišču parc. št. 2243/4, k.o. Črešnjice, obvestila Urad za prostor, da so ugotovili napako v grafičnem delu izvedbenega dela OPN, saj naj bi bila v veljavnem prostorskem aktu pred uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10-teh. popr., 76/10-teh. popr., 77/10-DPN, 26/11-obv. razl., 4/12-teh. popr., 87/12-DPN, 102/12-DPN in 83/13-obv. razl. - v nadaljnjem besedilu: OPN), celotna zemljiška parcela št. 2243/4, k.o. Črešnjice, stavbno zemljišče, po uveljavitvi OPN pa je del zemljišča kmetijsko zemljišče. Zato podajajo občini pobudo, da napako v grafičnem delu odpravi.

Urad za prostor je navedbe proučil in ugotovil, da je potrebno napako odpraviti. V takšnih primerih je mogoče napako odpraviti na podlagi 53. a člena spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12; v nadaljevanju: ZPnačrt-B) s katerim je v postopku prostorskega načrtovanju omogočena možnost kratkega postopka sprememb in dopolnitev veljavnega občinskega prostorskega načrta. Ker je na podlagi 56.a člena istega zakona  dana možnost spremembe in dopolnitve podrobnejše namenske rabe (vključno s prostorsko izvedbenimi pogoji) z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (56. a člen ZPNačrt-B), je v istem kratkem postopku smiselno poleg odprave napake grafičnega prikaza OPN uskladiti OPN z določbami prostorsko izvedbenih pogojev, ki so bili spremenjeni in dopolnjeni z uveljavitvijo v letu 2014 sprejetih občinskih podrobnih prostorskih načrtov in sicer:

-       uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/14),

-       uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 35/14) in

-       uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas –vzhod/2 (Uradni list RS, št. 56/14).

Javna objava predloga sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Novo mesto

Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov se nanašajo na spremembe namenske rabe (Karta 5.) in meje enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a (Karta 6.) zaradi odprave očitne napake določitve namenske rabe v izvedbenem delu OPN zaradi ureditve meje, parcelacije in spremembe vrste rabe v spisu geodetskega postopka GURS, Območne Geodetske uprave Novo mesto, št. 6185 v letu 2007, ugotovljene v geodetskem načrtu izdelanim v postopku priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja št. 351-582/2008-12 z dne 18.6.2008 za gradnjo na zemljišču parc. št. 2243/4, k.o. Črešnjice.

Sprememba grafičnega dela OPN obsega naslednji spremembi:

1. V kartografskem delu izvedbenega dela OPN se z novim nadomesti list: 3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) pod zap. številko 03 (G22-17). Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov obsegajo spremembo namenske rabe in mejo enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a na:
-       zemljišču parc. št. 2243/4,  k.o. Črešnjice, tako da je na celi zemljiški parceli določeno območje stavbnih zemljišč podrobnejše površine PNR z oznako Sks – površine podeželskega naselja,
-       zemljišču parc. št. 2243/2, k.o. Črešnjice, tako da je na celi zemljiški parceli določeno območje kmetijskih zemljišč - podrobnejše namenske rabe  z oznako K2 – druga kmetijska zemljišča, 
-       delu zemljišča parc. št. 2792, k.o. Črešnjice, tako da je delu zemljišča, ki leži v enoti urejanja prostora DGR/3-a, določeno območje stavbnih zemljišč podrobnejše površine PNR z oznako Sks – površine podeželskega naselja,
-       delu zemljišča parc. št. 2792, k.o. Črešnjice, tako da je delu zemljišča, ki leži v enoti urejanja prostora DGR/3-a, določeno območje stavbnih zemljišč podrobnejše namenske rabe z oznako PC – površine cest in
-       zemljiščih parc.št. 2243/4, 2243/2 in 2792, vse k.o. Črešnjice, tako da meja enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a sledi spremembam namenske rabe

 2. V kartografskem delu izvedbenega dela OPN se z novim nadomesti list: 4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) pod zap. številko 03 (G22-17). Spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov se nanašajo na spremembo meje enote urejanja prostora z oznako DGR/3-a, tako da spremenjena meja sledi spremembam namenske rabe na zemljiščih parc.št. 2243/4, 2243/2 in 2792, vse k.o. Črešnjice.

Sprememba tekstualnega dela OPN obsega naslednje spremembe:
-        Uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za sanacijo neskladnih in nelegalnih gradenj v vinogradniških območjih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/14)
Mestna občina Novo mesto je skladno z določili 56. a člen ZPNačrt-B z uveljavitvijo OPPN spremenila in dopolnila Podrobnejše PIP za zidanice in vinske kleti v vinogradniških območjih, tako da se Podrobnejši PIP za zidanice in vinske kleti v vinogra­dniških območjih (Az), določeni v OPN, ne uporabljajo v primeru, če se za legalizacijo neskladnih in nelegalnih stavb s spremljajočimi ureditvami v vinogradniških območjih izdela občinski podrobni prostorski načrt. Sprememba se vključi v spremembo in dopolnitev OPN.

-        Uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom za jedro naselja Otočec (Uradni list RS, št. 35/14)
Mestna občina Novo mesto je skladno z določili 56. a člen ZPNačrt-B z uveljavitvijo OPPN spremenila in dopolnila dopolnila Posebne PIP za enoto urejanja prostora z oznako OTO/2-OPPN, tako da je na območju centralnih dejavnosti (CD) in območju de­javnosti izobraževanja, vzgoje in športa (CDi) južno od regi­onalne ceste (R2 448, odsek 0223 NM(Mačkovec)-Otočec) in vzhodno od zemljišč s parc. št. 178/2, 176/1, *16 in 67/1, k.o. Šentpeter, na gradbenih parcelah obstoječih stavb in na še prostih stavbnih zemljiščih, ki na dan uveljavitve OPPN še niso uporabljena za gradnjo, dopustna gradnja stanovanjskih stavb in sprememba namembnosti za stanovanjske stavbe. Na zemljišču s parc. št. 4/3, k.o. Šentpeter se površina obstoječe­ga parkirišča pri pokopališču lahko nameni širitvi pokopališča.

Sprememba se vključi v spremembo in dopolnitev OPN.
-        Uskladitev z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Bučna vas –vzhod/2 (Uradni list RS, št. 56/14).
Mestna občina Novo mesto je skladno z določili 56. a člen ZPNačrt-B z uveljavitvijo OPPN spremenila in dopolnila dopolnila Posebne PIP za enoto urejanja prostora z oznako NM/6-OPPN-f, tako da je v navedeni enoti urejanja prostora obvezna pridobitev variantnih strokovnih preveritev. Sprememba se vključi v spremembo in dopolnitev OPN.

Datoteke

nazaj