Občinski podrobni prostorski načrt Birčna vas - sever

Status: veljaven

Območje urejanja z OPPN je namenjeno bivanju z možnostjo opravljanja spremljajočih dejavnosti. Predvidena je gradnja 21 novih enostanovanjskih stavb, ureditev zelenih in prometnih površin ter določitev prostorsko izvedbenih pogojev za obstoječe objekte. Nove stanovanjske stavbe so predvidene kot prostostoječi objekti enotne tipologije tako glede oblike in naklona streh, oblikovanja nadstreškov in lop ter podobno. V njih je možno opravljati mirne, nemoteče dejavnosti. Zgradi in rekonstruira se vsa potrebna prometna in komunalno – energetska infrastruktura, ki je potrebna za funkcioniranje območja urejanja.

Dostop do območja je predviden preko javnega prometnega omrežja, in sicer z izgradnjo novega cestnega priključka, ki bo omogočal tehnično pravilno in varno priključevanje območja OPPN na regionalno cesto, v nadaljevanju pa po interni cestni mreži po cesti C1, C2, C3-1, C3-2 in C3-3. Obstoječa ulica (cesta C2) se preoblikuje v slepo ulico. Na koncu se postavijo fizične ovire (npr. v obliki stebričkov ali korit za rože). Kljub temu se na koncu ohranja povezava z območjem novega priključka, vendar le za pešce in kolesarje ter za eventualno intervencijo.

nazaj